Pomáháme lidem a rodinám

neu­to­pit se v pro­blé­mech a posta­vit se na vlast­ní nohy

JAKOU POMOC HLEDÁTE?

Dej­te nám vědět, s čím potře­bu­je­te pomo­ci. Náš tým vám bude opo­rou ve slo­ži­tých život­ních situ­a­cích. Nemu­sí­te na to být sami.

OBČANSKÉ PORADENSTVÍ

Bez­plat­né soci­ál­ně-práv­ní pora­den­ství pro všech­ny, kte­ří se ocit­li v tíži­vé život­ní situ­a­ci

poradna@respondeo.cz

731 588 632

PODPORA RODIN

Pomoc rodi­nám v nepří­z­ni­vé život­ní situ­a­ci, aby se doká­za­ly posta­vit na vlast­ní nohy

rodina@respondeo.cz

606 069 094

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Pomoc dospě­lým a dětem, pro kte­ré domov pře­stal být bez­peč­ným mís­tem

obeti@respondeo.cz

775 561 881

POMOC SE ZVLÁDÁNÍM KONFLIKTŮ

Bez­plat­ná psy­cho­te­ra­pie pro ty, kte­ří se potý­ka­jí s těž­kost­mi při zvlá­dá­ní kon­flikt­ní­ho cho­vá­ní ve vzta­zích

konflikty@respondeo.cz

775 561 881

Jsme tu pro vás již

let

Působíme v

okresech

Obrátit se na nás můžete v rámci

poboček

Každoročně u nás vyhledá pomoc až

lidí

KDE NÁS NAJDETE?

Jsme nej­vět­ší orga­ni­za­cí své­ho dru­hu ve Stře­do­čes­kém kra­ji, půso­bí­me v okre­sech:

Měl­ník — Mla­dá Boleslav — Pra­ha-východ — Nym­burk — Kolín — Kut­ná Hora

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST A POMÁHEJTE S NÁMI

I díky vám více jak 20 let pomá­há­me lidem a rodi­nám v tíži­vé život­ní situ­a­ci.

 

Nemu­sí­te se obá­vat, že by Vaše dary neby­ly vyu­ži­ty efek­tiv­ně. Respon­deo je drži­te­lem Znač­ky spo­leh­li­vos­ti, kte­rá zaru­ču­je, že naše orga­ni­za­ce plní své poslá­ní a zod­po­věd­ně naklá­dá s finan­ce­mi a dary.

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Vyhlášené výběrové řízení

Vyhlášené výběrové řízení

Do naše­ho týmu občan­ské­ho pora­den­ství hle­dá­me SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/SOCIÁLNÍ PRACOVNICI na pří­mou pora­den­skou prá­ci s kli­en­ty. Více…

Jak se vyhnout nepoctivým řemeslníkům

Jak se vyhnout nepoctivým řemeslníkům

  Že by nepo­cti­vý řeme­sl­ník shrá­bl zálo­hu na rekon­struk­ci kou­pel­ny a pak se ztra­til jak pára nad hrn­cem, se nestá­vá čas­to, ale i…

Zůstaň­te s námi v kon­tak­tu – při­hlas­te se k odbě­ru novi­nek. Jed­nou za čas vám pošle­me news­let­ter s tím nej­za­jí­ma­věj­ším z Respon­dea.

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz