rychlé spojení

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz

KONTAKTY A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

respondeo, z. s.

Sídlo

náměs­tí Pře­mys­lov­ců 14/11
288 02 Nym­burk
(budo­va Čes­ké spo­ři­tel­ny, 3. NP)

Datová schránka

mqtwr7x

IČ: 266 31 628

DIČ: CZ 26631628

Čís­lo běž­né­ho účtu: 3350353379/0800 (Čes­ká spo­ři­tel­na)

Čís­lo účtu veřej­né sbír­ky: 2101080395/2010 (Fio ban­ka)

Respon­deo, z. s., je spo­lek zapsa­ný v rejstří­ku vede­ném u Měst­ské­ho sou­du v Pra­ze, spi­so­vá znač­ka L 13831. Datum vzni­ku: 18. 6. 2003. Datum změ­ny práv­ní for­my: 1. 1. 2014.

LIDÉ VE VEDENÍ A V PODPOŘE ORGANIZACE

Kon­tak­ty na jed­not­li­vé pra­cov­ní­ky a poboč­ky našich slu­žeb, nalez­ne­te v sek­ci Služ­by.

Ředitelka organizace

Mgr. Ale­na Líba­lo­vá
tel.: 775 561 847
e‑mail: alena.libalova@respondeo.cz

Finanční manažerka, zástupkyně ředitelky

Ing. Mar­ké­ta Mli­ko­vá
tel.: 602 356 871
e‑mail: marketa.mlikova@respondeo.cz

Lucie Volakova

Vedoucí komunikace a péče o dárce

Bc. Lucie Volá­ko­vá, DiS.
tel.: 776 561 882
e‑mail: lucie.volakova@respondeo.cz

Vedoucí občanského poradenství

Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá
tel.: 731 588 632
e‑mail: hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

Vedoucí podpory rodin

Mgr. Ire­na Keš­ne­ro­vá
tel.: 606 069 094
e‑mail: irena.kesnerova@respondeo.cz

Vedoucí intervenčního centra

PhDr. Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská, MBA
tel.: 775 561 881
e‑mail: denisa.sachomska@respondeo.cz

PR a komunikace s médii

Bc. Jola­na Boháč­ko­vá
tel.: 724 134 189
e‑mail: jolana.bohackova@respondeo.cz

Metodička

Vero­ni­ka Pače­so­vá, DiS.
tel.: 737 104 928
e‑mail: veronika.pacesova@respondeo.cz