VOLNÁ MÍSTA

Chce­te s námi pomá­hat?

Do naše­ho týmu občan­ské­ho pora­den­ství hle­dá­me kolegu/kolegyni na pozi­ci SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE pro pří­mou pora­den­skou prá­ci s kli­en­ty.

Co Vám nesmí chy­bět?

 • VŠ, příp. VOŠ v obo­ru soci­ál­ní prá­ce nebo pří­buz­ném obo­ru (před­po­kla­dy pro výkon prá­ce soci­ál­ní­ho pra­cov­ní­ka, dle záko­na o soci­ál­ních služ­bách)
 • zájem a ori­en­ta­ce v oblas­ti prá­va
 • ocho­ta se stá­le vzdě­lá­vat v oblas­ti prá­va a prá­ce s kli­en­tem
 • dob­rá uži­va­tel­ská zna­lost prá­ce na PC
 • nále­ži­té osob­nost­ní před­po­kla­dy: empa­tie, sys­te­ma­tic­ký pří­stup, samo­stat­nost, osob­ní zra­lost, kon­cepč­ní uva­žo­vá­ní a spo­leh­li­vost, schop­nost samo­stat­né i týmo­vé prá­ce

Co bude Vaší výho­dou?

 • pra­xe v oblas­ti soci­ál­ně-práv­ní­ho pora­den­ství

Co bude­te mít na sta­rost?

Posky­to­vá­ní odbor­né­ho soci­ál­ní­ho pora­den­ství kli­en­tům v nepří­z­ni­vé život­ní situ­a­ci (dlu­hy, pro­ble­ma­ti­ka rodi­ny a vzta­hů, majet­ko­vé vzta­hy, pra­cov­ně­práv­ní vzta­hy, byd­le­ní, soci­ál­ní dáv­ky, ochra­na spo­tře­bi­te­le aj.) v okre­sech Nym­burk a Mla­dá Boleslav

 • vede­ní roz­ho­vo­ru s kli­en­tem, pod­po­ra kli­en­ta při řeše­ní situ­a­ce, vyhle­dá­vá­ní infor­ma­cí a ori­en­ta­ce kli­en­ta v pro­ble­ma­ti­ce
 • vede­ní sou­vi­se­jí­cí doku­men­tac
 • prá­ce s legisla­ti­vou
 • spo­lu­prá­ce s práv­ní­kem a úřa­dy

Co Vám nabí­zí­me?

 • smys­lu­pl­nou, odbor­nou prá­ci v respek­to­va­né orga­ni­za­ci a nápo­moc­ném týmu
 • pod­po­ru pro­fes­ní­ho roz­vo­je: vzdě­lá­vá­ní, super­vi­ze, inter­vi­ze
 • fle­xi­bil­ní pra­cov­ní dobu
 • pra­cov­ní poměr na dobu urči­tou s mož­ným pro­dlou­že­ním na dobu neu­r­či­tou ve výši 0,8 – 1,0 úvaz­ku
 • nástup dle doho­dy, ide­ál­ně co nejdří­ve 😉
 • mzdu až 35.000 Kč při 1,0 úvaz­ku (zále­ží na dél­ce pra­xe)

Chce­te se s námi potkat na výbě­ro­vém říze­ní? Pošle­te nám Váš živo­to­pis a pár řád­ků o tom, proč jste se roz­hod­li pro prá­ci u nás, do 30. 7. 2024 na e‑mail hedvika.stuchlikova@respondeo.cz.

V pří­pa­dě dota­zů volej­te tel. 775 561 847 nebo piš­te na e‑mail výše.

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz