Souhlas GDPR

Udě­lu­ji tím­to svůj výslov­ný sou­hlas, aby Respon­deo, z.s. IČ: 266 31 628, se síd­lem: Náměs­tí Pře­mys­lov­ců 14/11, 288 02 Nym­burk, zpra­co­vá­val moje osob­ní úda­je v sou­la­du se záko­nem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů.

 

Za osob­ní úda­je ve smys­lu toho­to sou­hla­su se pova­žu­je: jmé­no a pří­jme­ní, e‑mail, pří­pad­ně název orga­ni­za­ce. Osob­ní úda­je se budou zpra­co­vá­vat pro úče­ly vytvo­ře­ní a udr­žo­vá­ní data­bá­ze odbě­ra­te­lů news­let­te­ru a jiných infor­mač­ních emai­lů, pro zasí­lá­ní toho­to news­let­te­ru či infor­mač­ní­ho emai­lu. Ten­to svůj dob­ro­vol­ný sou­hlas udě­lu­ji pod­le člán­ku 6 odst. 1 písm. a) Obec­né­ho naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů 2016/679 na dobu 5 let.

Beru na vědo­mí, že jsem oprávněn/a kdy­ko­liv vzít svůj sou­hlas zpět, a to buď osob­ně, nebo pro­střed­nic­tvím e‑mailové komu­ni­ka­ce na adre­se dary@respondeo.cz, ane­bo zaslá­ním písem­né­ho dopi­su na adre­su síd­la zapsa­né­ho spol­ku. Dále beru na vědo­mí, že jsem oprávněn/a poža­do­vat infor­ma­ci o tom, jaké osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny a poža­do­vat vysvět­le­ní o jejich zpra­co­vá­vá­ní. Beru na vědo­mí, že mohu poža­do­vat pří­stup ke svým osob­ním úda­jům, kdy­ko­liv je aktu­a­li­zo­vat nebo opra­vo­vat ane­bo žádat o jejich vyma­zá­ní nebo pří­pad­ně o ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, mohu vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­vá­ní. To vše výše uve­de­ným způ­so­bem.

Pro­hla­šu­ji, že jsem byl/a srozuměn/a  s tím, že v pří­pa­dě jakých­ko­liv pochyb­nos­tí s dodr­žo­vá­ním povin­nos­tí sou­vi­se­jí­cích se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, se mohu kdy­ko­liv obrá­tit na zapsa­ný spo­lek nebo na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů.

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz