Podpora rodin s dětmi v nepříznivé životní situaci

Pomá­há­me rodi­nám s dět­mi posta­vit se na vlast­ní nohy, fun­go­vat spo­leč­ně a bez pro­blé­mů ve zdra­vém a bez­peč­ném pro­stře­dí. Pod­po­ru­je­me je v tom, aby děti moh­ly vyrůs­tat doma, roz­ví­je­ly se a pro­spí­va­ly.

Neda­ří se vám vyjít kaž­dý měsíc s peně­zi?
Hro­zí vám, že při­jde­te o byd­le­ní?
Nedo­ká­že­te se ori­en­to­vat v sys­té­mu soci­ál­ních dávek?
Má vaše dítě pro­blémy ve ško­le?
Máte pocit, že je toho na vás hod­ně?
Neví­te, v čem je pro­blém?
Hádá­te se doma a situ­a­ce se jen zhor­šu­je?
Chce­te se roz­vést?
Hro­zí vám ode­brá­ní dětí?

Co nabízíme?

  • pora­den­ství v bez­pe­čí domo­va a zce­la bez­plat­ně
  • pomoc při sesta­vo­vá­ní rodin­né­ho roz­počtu
  • pomoc při řeše­ní situ­a­ce s byd­le­ním a hle­dá­ním prá­ce
  • pomoc při vypl­ňo­vá­ní důle­ži­tých for­mu­lá­řů
  • pomoc při komu­ni­ka­ci se ško­lou a s nasta­ve­ním pra­vi­del domá­cí pří­pra­vy dětí
  • pod­po­ru při jed­ná­ní s úřa­dy a insti­tu­ce­mi
  • dopo­ru­če­ní, jak zlep­šit komu­ni­ka­ci v rodi­ně
  • dopo­ru­če­ní, jak postu­po­vat při roz­vo­du i roz­cho­du
  • psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pod­po­ru
  • práv­ní pora­den­ství

Komu pomáháme?

Obrá­tit se na nás mohou rodi­ny s dět­mi a mla­dist­vý­mi, kte­ré potře­bu­jí pomoc a pod­po­ru. Kon­takt je mož­ný pří­mo nebo pro­střed­nic­tvím orgá­nu soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí (OSPOD), jestli­že je dítě v jeho agen­dě.

Dokumenty ke stažení

O služ­bě
Leták

Podpora

Veš­ke­ré čin­nos­ti jsou posky­to­vá­ny v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by soci­ál­ně akti­vi­zač­ní služ­ba pro rodi­ny s dět­mi (SAS Respon­deo) a v rám­ci pově­ře­ní k výko­nu soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí.

Pod­po­ra rodin je finan­co­vá­na Evrop­skou unií, Stře­do­čes­kým kra­jem, Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí ČR a měs­ty Měl­ník, Milo­vi­ce, Mla­dá Boleslav, Mni­cho­vo Hra­diš­tě, Nym­burk a Poděbra­dy.

Kontaktní informace

Podpora rodin Respondeo

tel: 606 069 094

Pod­po­ru rodi­nám posky­tu­je­me na úze­mí okre­sů Nym­burk, Mla­dá Boleslav, Měl­ník a Pra­ha-východ (Bran­dýsko) a to od pon­dě­lí do pát­ku od 8 do 18 hodin. Setká­ní v našem záze­mí pro­bí­ha­jí po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní.

Pobočky

NYMBURK

nám. Pře­mys­lov­ců 14/11
tel.: 606 069 094

MLADÁ BOLESLAV

Sirot­ko­va 1242
tel.: 601 389 932

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Boleslav­ská 34
tel.: 702 172 113

MĚLNÍK

Bez­ru­čo­va 109
tel.: 776 561 880

Kontakty na členy týmu

Mgr. Ire­na Keš­ne­ro­vá – vedou­cí pod­po­ry rodin
tel.: 606 069 094
e‑mail: irena.kesnerova@respondeo.cz

Bc. Eliš­ka Leb­duš­ko­vá, DiS. – zástup­ky­ně vedou­cí, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Nym­burk, ORP Bran­dýs nad Labem)
tel.: 702 172 113
e‑mail: eliska.lebduskova@respondeo.cz

Mgr. Len­ka Šulá­ko­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Nym­burk)
tel.: 775 561 846
e‑mail: lenka.sulakova@respondeo.cz

Kate­ři­na Tomán­ko­vá – pra­cov­ni­ce v soci­ál­ních služ­bách (okres Nym­burk)
tel.: 775 561 845
e‑mail: katerina.tomankova@respondeo.cz

Kate­ři­na Šeb­ko­vá, DiS. – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Mla­dá Boleslav)
tel.: 601 389 932
e‑mail: katerina.sebkova@respondeo.cz

JUDr. Iva Bra­dá­čo­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Mla­dá Boleslav)
tel.: 724 535 982
e‑mail: iva.bradacova@respondeo.cz

Mgr. Jakub Bra­dáč – soci­ál­ní pra­cov­ník (okres Mla­dá Boleslav)
tel.: 725 142 806
e‑mail: jakub.bradac@respondeo.cz

Mgr. Kate­ři­na Hušá­ko­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Měl­ník, Nym­burk a Mla­dá Boleslav)
tel.: 776 561 880
e‑mail: katerina.husakova@respondeo.cz

Mgr. Iva Pau­lo­vá – psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka
e‑mail: iva.paulova@respondeo.cz

Mgr. Len­ka Vei­to­vá, Ph. D. – dět­ská psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka
e‑mail: lenka.veitova@respondeo.cz

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz