OBČANSKÉ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ LIDEM V TÍŽIVÉ SITUACI

PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

PORADENSTVÍ LIDEM V TÍŽIVÉ SITUACI

Posky­tu­je­me bez­plat­né pro­fe­si­o­nál­ní pora­den­ství v oblas­tech rodin­né­ho prá­va, majet­ko­práv­ních vzta­hů, pra­cov­ně­práv­ních vzta­hů, občan­ské­ho sou­ži­tí, spo­tře­bi­tel­ské­ho či trest­ní­ho prá­va. Pomá­há­me kli­en­tům řešit potí­že s dlu­hy, exe­ku­ce­mi či byd­le­ním.

Roze­šli jste se s part­ne­rem a neví­te, co dál?
Roz­vá­dí­te se? Řeší­te svě­ře­ní dětí do péče nebo výživ­né?
Zva­žu­je­te, zda daro­vat či odká­zat svůj maje­tek?
Máte nejas­nos­ti ohled­ně dědic­tví?
Nezvlá­dá­te pla­tit své závaz­ky?
Máte pro­blémy s byd­le­ním? Byd­lí­te v nájmu a pro­na­jí­ma­tel se k vám necho­vá dob­ře?
Máte spo­ry se sou­se­dem?
Dosta­li jste v prá­ci výpo­věď a chce­te se brá­nit?
Dosta­li jste dopis od sou­du nebo úřa­du a nero­zu­mí­te mu? Čeká vás soud­ní říze­ní a obá­vá­te se ho?
Kou­pi­li jste si něco, co pře­sta­lo fun­go­vat? Chce­te odstou­pit od smlou­vy a neví­te, jak na to?

Co nabízíme?

 • pomoc zori­en­to­vat se ve slo­ži­té situ­a­ci
 • dopo­ru­če­ní a mož­nos­ti, jak dál postu­po­vat
 • pod­po­ru při sesta­vo­vá­ní potřeb­ných návrhů a vypl­ňo­vá­ní for­mu­lá­řů
 • vysvět­le­ní obsa­hu růz­ných doku­men­tů
 • vysvět­le­ní smluv­ních pod­mí­nek
 • pod­po­ru v jed­ná­ní s insti­tu­ce­mi a úřa­dy
 • zpro­střed­ko­vá­ní kon­tak­tu s dal­ší­mi služ­ba­mi
 • vše zce­la bez­plat­ně

Dokumenty ke stažení

O služ­bě
Leták

Podpora

Čin­nos­ti jsou posky­to­vá­ny v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by odbor­né soci­ál­ní pora­den­ství.

Občan­skou porad­nu Respon­deo finanč­ně pod­po­ru­jí Stře­do­čes­ký kraj, měs­ta Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav, Čelá­ko­vi­ce, Měs­tec Krá­lo­vé, Nym­burk a Poděbra­dy.

Kontaktní informace

Občanská poradna Respondeo

tel: 731 588 632

Pobočky

NYMBURK

nám. Pře­mys­lov­ců 14/11
pon­dě­lí 9 – 12 a 13 – 17, stře­da 9 – 12
tel.: 731 588 632

PODĚBRADY

nám. T. G. Masa­ry­ka 1130/18
prv­ní a tře­tí pátek v měsí­ci 9 – 12
tel.: 731 588 632

MĚSTEC KRÁLOVÉ

nám. Repub­li­ky 1
dru­há stře­da v měsí­ci 13 – 17
tel.: 731 588 632

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Boleslav­ská 34
pon­dě­lí 12 – 16
tel.: 775 561 848

ČELÁKOVICE

nám. 5. květ­na 1
prv­ní stře­da v měsí­ci 13 – 17
tel.: 775 561 848

MLADÁ BOLESLAV

Sirot­ko­va 1242
prv­ní a tře­tí čtvr­tek v měsí­ci 9 – 12 a 13 – 15
tel.: 725 306 332

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Míro­vá 1616
prv­ní úte­rý v měsí­ci 9:30 – 12 a 12:30 – 15
tel.: 725 306 332

Kte­rou­ko­li poboč­ku může­te kon­tak­to­vat tele­fo­nic­ky od pon­dě­lí do pát­ku od 8 do 16 hodin a domlu­vit si osob­ní kon­zul­ta­ci na kon­krét­ní čas, pří­pad­ně vyu­žít kon­zul­ta­ce tele­fo­nic­ké nebo e‑mailové.

Kontakty na členy týmu

Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá – vedou­cí občan­ské­ho pora­den­ství
tel.: 731 588 632
e‑mail: hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

Bc. Vero­ni­ka Bár­to­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce
tel.: 725 306 332
e‑mail: veronika.bartova@respondeo.cz

Vác­la­va Zajíč­ko­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce
tel.: 775 561 848
e‑mail: vaclava.zajickova@respondeo.cz

PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Pomá­há­me obě­tem trest­ných činů zori­en­to­vat se v jejich situ­a­ci, pro­vá­zí­me je kon­krét­ní­mi postu­py a sezna­mu­je­me je s potřeb­ný­mi infor­ma­ce­mi. Vysvět­lu­je­me jim, jaká mají prá­va a povin­nos­ti. Sezna­mu­je­me je s časo­vou posloup­nos­tí jed­not­li­vých kro­ků a radí­me jim, jak komu­ni­ko­vat s Poli­cií ČR, sou­dem a dal­ší­mi orgá­ny.

Někdo vás pod­ve­dl nebo okra­dl?
Napa­dl vás někdo?
Nepla­tí vám dru­hý rodič výživ­né na děti?
Pro­ná­sle­du­je vás někdo?
Poško­dil vám někdo maje­tek?
Sta­li jste se obě­tí trest­né­ho činu?
Neví­te, jak postu­po­vat?
Neo­ri­en­tu­je­te se v trest­ním říze­ní?

Co nabízíme?

 • pomoc zori­en­to­vat se v trest­ním říze­ní

 • vysvět­le­ní práv a povin­nos­tí kli­en­ta

 • pod­po­ra při vymá­há­ní práv a náro­ků

 • dopo­ru­če­ní, jak postu­po­vat

 • pomoc při sepi­so­vá­ní potřeb­ných doku­men­tů

 • zpro­střed­ko­vá­ní kon­tak­tu na orga­ni­za­ce návaz­né péče

 • vše zce­la bez­plat­ně a dis­krét­ně

Dokumenty ke stažení

O služ­bě
Leták

Podpora

Čin­nos­ti jsou posky­to­vá­ny v rám­ci akre­di­ta­ce udě­le­né Minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti ČR.

Pro­jekt „Posky­to­vá­ní práv­ních infor­ma­cí obě­tem trest­ných činů ve Stře­do­čes­kém kra­ji“ je finan­co­ván Minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti ČR.

Kontaktní informace

Poradna pro oběti trestných činů

tel: 731 588 632

Pobočky

NYMBURK

nám. Pře­mys­lov­ců 14/11
tel.: 731 588 632

MLADÁ BOLESLAV

Sirot­ko­va 1242
tel.: 725 306 332

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Boleslav­ská 34
tel.: 775 561 848

Osob­ní pora­den­ství posky­tu­je­me po před­cho­zím objed­ná­ní. Obrá­tit se na nás může­te i tele­fo­nic­ky (den­ně od 8 do 16 hodin) nebo onli­ne skr­ze cha­to­vé pora­den­ství.

Kontakty na členy týmu

Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá – vedou­cí pora­den­ství pro obě­ti 
tel.: 731 588 632
e‑mail: hedvika.stuchlikova@respondeo.cz

Bc. Vero­ni­ka Bár­to­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce
tel.: 725 306 332
e‑mail: veronika.bartova@respondeo.cz

Vác­la­va Zajíč­ko­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce
tel.: 775 561 848
e‑mail: vaclava.zajickova@respondeo.cz

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz