O RESPONDEU

Pro­vá­zí­me lidi a rodi­ny situ­a­ce­mi, se kte­rý­mi si sami nedo­ká­ží pora­dit.
Pomá­há­me jim neu­to­pit se v pro­blé­mech a posta­vit se na vlast­ní nohy.

LET JSME TU PRO VÁS

OKRESŮ KDE PŮSOBÍME

MĚST S NAŠIMI POBOČKAMI

KLIENTŮ ROČNĚ

Ve východ­ní a seve­ro­vý­chod­ní čás­ti Stře­do­čes­ké­ho kra­je na úze­mí 6 okre­sů (Měl­ník, Mla­dá Boleslav, Pra­ha-východ, Nym­burk, Kolín a Kut­ná Hora) pomá­há­me lidem v tíži­vých život­ních situ­a­cích. Máme poboč­ky v 10 měs­tech Stře­do­čes­ké­ho kra­je a během dva­ce­ti­le­té his­to­rie jsme pomoh­li více než dva­ce­ti tisí­cům kli­en­tů.

Pro­vo­zu­je­me občan­skou porad­nu, inter­venč­ní cen­t­rum pro obě­ti domá­cí­ho nási­lí a soci­ál­ně akti­vi­zač­ní služ­by pro rodi­ny s dět­mi. Rov­něž nabí­zí­me pod­po­ru lidem, kte­ří mají kon­flik­ty ve vzta­zích.

Jsme čle­nem Aso­ci­a­ce občan­ských pora­den, Aso­ci­a­ce pra­cov­ní­ků inter­venč­ních cen­ter ČR, Aso­ci­a­ce veřej­ně pro­spěš­ných orga­ni­za­cí ČR a regis­tro­va­ným posky­to­va­te­lem soci­ál­ních slu­žeb a slu­žeb pro obě­ti trest­ných činů dle plat­né legisla­ti­vy.

Od roku 2022 jsme drži­te­lem Znač­ky spo­leh­li­vos­ti, což před­sta­vu­je pro dár­ce i veřej­nost záru­ku, že jako veřej­ně pro­spěš­ná orga­ni­za­ce napl­ňu­je­me své poslá­ní a řád­ně hos­po­da­ří­me se svě­ře­ný­mi pro­střed­ky.

NAŠE POBOČKY

Základní principy naší práce

Bezplatnost

všech­ny naše služ­by jsou zce­la bez­plat­né

Nestrannost

mezi naši­mi kli­en­ty nedě­lá­me žád­né roz­dí­ly na zákla­dě rasy, nábo­žen­ství, gen­de­ru, poli­tic­ké pří­sluš­nos­ti nebo soci­ál­ní­ho zařa­ze­ní – všem pomá­há­me nej­lé­pe, jak doká­že­me

Nezávislost

řídí­me se pou­ze plat­ný­mi záko­ny a nepod­lé­há­me žád­ným zájmo­vým ani poli­tic­kým sku­pi­nám

Důvěrnost

k jakým­ko­li infor­ma­cím o kli­en­to­vi a jeho pro­blé­mech nema­jí pří­stup žád­né dal­ší oso­by

Individuální přístup

vždy se zabý­vá­me kon­krét­ní­mi pro­blémy kon­krét­ní­ho člo­vě­ka a hle­dá­me ide­ál­ní řeše­ní prá­vě pro něj

Respekt

abso­lut­ně respek­tu­je­me koneč­né roz­hod­nu­tí kli­en­ta, k roz­hod­nu­tí ho nijak nena­bá­dá­me ani nema­ni­pu­lu­je­me, pou­ze vysvět­lu­je­me, jaké má mož­nos­ti

Jak šel čas v Respondeu

Během 20 let se z malé nym­bur­ské občan­ské porad­ny, kte­rá v prv­ních dnech při­jí­ma­la kli­en­ty v herec­kých šat­nách, sta­la pro­fe­si­o­nál­ní orga­ni­za­ce o téměř 30 zaměst­nan­cích. Hra­ni­ce Nym­bur­ka dáv­no pře­rost­la, její poboč­ky síd­lí v 10 měs­tech a zna­jí ji lidé z 6 okre­sů střed­ních Čech.

2003
 • ote­vře­ní Občan­ské porad­ny Nym­burk
2005
 • prv­ní pobočka v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi
2006
 • pro­jekt ŠANCE zamě­ře­ný na prá­ci s věz­ni, spo­lu­prá­ce s věz­ni­cí Jiři­ce, Bělu­ši­ce a Vina­ři­ce (do roku 2008)
2007
 • oddě­le­ní prá­ce s oběť­mi nási­lí a trest­ných činů od občan­ské porad­ny, vznik­lo Cen­t­rum pro pomoc obě­tem (před­chůd­ce inter­venč­ní­ho cen­t­ra)
2009
 • občan­ská porad­na v Čelá­ko­vi­cích a Měst­ci Krá­lo­vé
2010
 • oddě­le­ní regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum od Cen­t­ra pro pomoc obě­tem
2011
 • inter­venč­ní cen­t­rum v Mla­dé Bolesla­vi
2010
 • oddě­le­ní regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum od Cen­t­ra pro pomoc obě­tem
2013
 • změ­na názvu orga­ni­za­ce – z Občan­ské porad­ny Nym­burk se stá­vá Respon­deo
 • vstup do Aso­ci­a­ce pra­cov­ní­ků inter­venč­ních cen­ter
 • inter­venč­ní cen­t­rum v okre­sech Kut­ná Hora a Měl­ník
 • zís­ká­ní akre­di­ta­ce Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti pro posky­to­vá­ní práv­ní­ho pora­den­ství obě­tem trest­ných činů
2014
 • roz­ší­ře­ní čin­nos­ti Respon­dea o prá­ci s rodi­na­mi v tíži­vé život­ní situ­a­ci na úze­mí okre­su Nym­burk
 • občan­ská porad­na v Peč­kách
 • inter­venč­ní cen­t­rum v Kolí­ně
2015
 • prá­ce s rodi­na­mi na úze­mí okre­su Mla­dá Boleslav
 • v rám­ci inter­venč­ní­ho cen­t­ra nově posky­to­vá­na psy­cho­te­ra­pie
 • občan­ská porad­na v Poděbra­dech
2017
 • roz­ší­ře­ní čin­nos­ti o prá­ci s oso­ba­mi s kon­flik­ty ve vzta­zích
2018
 • prá­ce s rodi­na­mi v Mni­cho­vě Hra­diš­ti
2019
 • navá­zá­ní spo­lu­prá­ce s Potra­vi­no­vou ban­kou ČR
2020
 • Ale­na Líba­lo­vá stří­dá na postu ředi­tel­ky zakla­da­tel­ku Vero­ni­ku Pače­so­vou
2022
 • prá­ce s rodi­na­mi v okre­se Měl­ník a Pra­ha-východ (Bran­dýsko)
 • zahá­je­ní cha­to­vé­ho pora­den­ství
 • sní­že­ní spod­ní hra­ni­ce věku cílo­vé sku­pi­ny inter­venč­ní­ho cen­t­ra na 6 let
 • zís­ká­ní pres­tiž­ní znač­ky spo­leh­li­vos­ti
2023
 • osla­vy 20 let exis­ten­ce

Řekli o nás

S Respon­de­em spo­lu­pra­cu­ji od roku 2014. Pora­den­skou čin­nost Respon­dea pova­žu­ji za smys­lu­pl­nou a uži­teč­nou, a to zejmé­na ve věcech domá­cí­ho nási­lí.

Petr Kazda

advo­kát

V roce 2021 spo­lek Respon­deo obstál v hod­no­ce­ní a zís­kal znač­ku Pro­vě­ře­ná veřej­ně pro­spěš­ná orga­ni­za­ce (znač­ku spo­leh­li­vos­ti). Hod­no­ce­ní je pro neziskov­ky nároč­né a řada z nich v něm neu­spě­je, v pří­pa­dě Respon­dea však o udě­le­ní znač­ky neby­lo pochyb.

Aleš Mrá­zek

tajem­ník Aso­ci­a­ce veřej­ně pro­spěš­ných orga­ni­za­cí ČR a vedou­cí hod­no­ti­te­lů znač­ky spo­leh­li­vos­ti

Vaše odda­nost a nasa­ze­ní při pomá­há­ní lidem ve slo­ži­tých život­ních situ­a­cích je sku­teč­ně inspi­ru­jí­cí. Během naše­ho dlou­ho­le­té­ho part­ner­ství jsem měla mož­nost vidět, jak peč­li­vě se věnu­je­te kaž­dé­mu kli­en­to­vi a jak vaše kva­lit­ní prá­ce při­ná­ší mno­ho pozi­tiv­ních změn i do živo­ta našich zaměst­nan­ců.

Len­ka Her­do­vá

HR mana­žer­ka Par­ker-Han­ni­fin s.r.o.

Bylo mi ctí s pro­fe­si­o­ná­ly z Respon­dea spo­lu­pra­co­vat v době, kdy jsem byl u Poli­cie ČR, ale i nyní. Mno­ho mých kli­en­tů jsem s důvě­rou nasmě­ro­val ke kole­gům, k nimž jsem za mno­ho let spo­lu­prá­ce zís­kal důvě­ru, a vzhle­dem ke zpět­ným vaz­bám vím, že se obě­tem sku­teč­né pomo­ci oprav­du dosta­lo.

plk. Mgr. Fran­ti­šek Kuneš v.v.

Nym­burk

Kom­plex­ní prá­ce Respon­dea je obdi­vu­hod­ná, pře­de­vším v kaž­do­den­ním úsi­lí pomá­hat lidem a ori­en­to­vat se v neleh­kých život­ních situ­a­cích. Pra­cov­ní­ci Respon­dea s ote­vře­nos­tí a pocho­pe­ním doká­žou těm, kte­ří se na ně obrá­tí, dodat nadě­ji a víru v lep­ší zítř­ky i v sebe sama.

Deni­sa Bortlo­vá

dár­ky­ně Respon­dea

Je v tom zvlášt­ní roz­por: ačko­li se to moc neví, stra­nou medi­ál­ní­ho zájmu, v úpl­né tichos­ti těch nená­pad­ných kan­ce­lá­ří se den­ně ode­hrá­va­jí pří­běhy, kte­ré posou­va­jí naše měs­to i celou naši spo­leč­nost mílo­vý­mi kro­ky dál. Pro­to­že úro­veň spo­leč­nos­ti se pozná pod­le toho, jak doká­že ochrá­nit své nej­slab­ší.

Jiří Hof­man

tis­ko­vý mluv­čí Evan­ge­lic­ké církve

Chci dostávat novinky