PODPOŘTE RESPONDEO

Aby nikdo nebyl na potí­že sám.

Při­dej­te se k těm, kte­rým osu­dy dru­hých lidí nejsou lhos­tej­né.

Kaž­dá pomoc se počí­tá! I malý pří­spě­vek může zna­me­nat vel­ký roz­díl v živo­tě těch, kte­ří to potře­bu­jí.

PRAVIDELNÝ DAR

PRAVIDELNÝM DAREM se pomoc náso­bí. Daruj­te pra­vi­del­ně a staň­te se čle­ny naše­ho KLUBU PŘÁTEL!

Pra­vi­del­né finanč­ní dary nám umož­ňu­jí plá­no­vat a pomá­hat dlou­ho­do­bě. Jako člen KLUBU PŘÁTEL se může­te těšit na:

- pra­vi­del­né infor­mo­vá­ní o čin­nos­ti Respon­dea
- jme­no­vi­té podě­ko­vá­ní ve výroč­ní zprá­vě
- pozván­ky na akce a pří­le­ži­tos­ti k setká­ní
- cer­ti­fi­kát dár­ce

DARUJTE HNED TEĎ

měsíč­ně či jed­no­rá­zo­vě

Nej­ví­ce nám pomá­ha­jí pra­vi­del­né dary! Pokud může­te, pod­po­ruj­te nás měsíč­ně.

 

PŘEVOD NA ÚČET

Daro­vat nám může­te také pří­mo PŘEVODEM NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY

Neza­po­meň­te nám do poznám­ky napsat Váš e‑mail.

č. účtu: 2101080395/2010

Jsme drži­te­lem Znač­ky spo­leh­li­vos­ti, což před­sta­vu­je pro dár­ce i veřej­nost záru­ku, že jako veřej­ně pro­spěš­ná spo­leč­nost napl­ňu­je­me své poslá­ní a řád­ně hos­po­da­ří­me se svě­ře­ný­mi pro­střed­ky.

Dejte nám o sobě vědět!

Jste fir­ma, ško­la či orga­ni­za­ce a máte zájem o part­ner­ství s námi?

Spo­leč­ně najde­me vhod­ný způ­sob, jak se může­te zapo­jit a pomá­hat.

Kon­takt pro fir­my, ško­ly, spol­ky:

Bc. Lucie Volá­ko­vá, DiS.

lucie.volakova@respondeo.cz

776 561 882

Věděli jste, že si váš dar můžete odečíst z daní

Na kaž­dý dar Vám rádi vysta­ví­me daro­va­cí smlou­vu nebo potvr­ze­ní o při­je­tí daru, kte­rý si může­te ode­číst od daňo­vé­ho zákla­du. 

Potvr­ze­ní o daru vysta­vu­je­me vždy do kon­ce led­na všem dár­cům, u kte­rých zná­me jejich jmé­no a adre­su. Pokud si pře­je­te obdr­žet potvr­ze­ní dří­ve, nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat.

Kon­takt pro indi­vi­du­ál­ní dár­ce:

Bc. Ivo­na Ino­stro­za Hrad­co­vá

ivona.inostroza@respondeo.cz

 725 554 828

Existuje i mnoho dalších způsobů, jak nás můžete podpořit

uspo­řá­dej­te bene­fič­ní akci

daruj­te věc­né dary do sbír­ky pro rodi­ny v nou­zi – sle­duj­te udá­los­ti

zvaž­te daro­vá­ní ze závě­ti

vyu­žij­te widget pro e‑shopy od Goo­dy­Do

 

naku­puj­te přes GIVT

Řekli o nás

Kom­plex­ní prá­ce Respon­dea je obdi­vu­hod­ná, pře­de­vším v kaž­do­den­ním úsi­lí pomá­hat lidem a ori­en­to­vat se v neleh­kých život­ních situ­a­cích. Pra­cov­ní­ci Respon­dea s ote­vře­nos­tí a pocho­pe­ním doká­žou těm, kte­ří se na ně obrá­tí, dodat nadě­ji a víru v lep­ší zítř­ky i v sebe sama.

Deni­sa Bortlo­vá

dár­ky­ně Respon­dea

Vaše odda­nost a nasa­ze­ní při pomá­há­ní lidem ve slo­ži­tých život­ních situ­a­cích je sku­teč­ně inspi­ru­jí­cí. Během naše­ho dlou­ho­le­té­ho part­ner­ství jsem měla mož­nost vidět, jak peč­li­vě se věnu­je­te kaž­dé­mu kli­en­to­vi a jak vaše kva­lit­ní prá­ce při­ná­ší mno­ho pozi­tiv­ních změn i do živo­ta našich zaměst­nan­ců.

Len­ka Her­do­vá

HR mana­žer­ka Par­ker-Han­ni­fin s.r.o.

S Respon­de­em spo­lu­pra­cu­ji od roku 2014. Pora­den­skou čin­nost Respon­dea pova­žu­ji za smys­lu­pl­nou a uži­teč­nou, a to zejmé­na ve věcech domá­cí­ho nási­lí.

Petr Kazda

advo­kát

Před­mět čin­nos­ti a for­my pomo­ci Respon­dea jsou mi blíz­ké. Mys­lím, že pokud lidé vědí, že v pří­pa­dě nou­ze se mohou na něko­ho kon­krét­ní­ho obrá­tit a bude jim pomo­že­no, tak se jim sná­ze žije.

JUDr. Ivo Jahel­ka

práv­ník, fol­ko­vý zpě­vák

O orga­ni­za­ci Respon­deo jsem se dozvě­dě­la od kama­rád­ky, kte­rá zde pra­cu­je. Vždy jsem obdi­vo­va­la prá­ci těch, kte­ří pomá­ha­jí lidem v těž­kých život­ních situ­a­cích. Nesou­dí, ale pomá­ha­jí. Jsem ráda, že se mohu zapo­jit ale­spoň finanč­ním pří­spěv­kem. Do dal­ší prá­ce pře­ji mno­ho sil a pod­po­ro­va­te­lů.

Len­ka Omáč­ko­vá

dár­ky­ně Respon­dea