Upo­zor­ňu­je­me na změ­ny pro­vo­zu v prů­bě­hu prázd­nin:

  • Občan­ská porad­na Respon­deo v Peč­kách bude ve čtvr­tek 27. 7. ote­vře­na pou­ze pro pře­dem tele­fo­nic­ky objed­na­né kli­en­ty (objed­ná­ní nut­no pro­vést do čtvrt­ka 12.00 hodin),
  • Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo je po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní k dis­po­zi­ci na všech poboč­kách.

Děku­je­me a pře­je­me pěk­né léto!