Upo­zor­ňu­je­me na změ­ny pro­voz­ní doby Občan­ské porad­ny Respon­deo v měsí­ci červ­nu:

  • pobočka v Nym­bur­ce bude z pro­voz­ních důvo­dů v pon­dě­lí 5. 6. 2023 uza­vře­na,
  • pobočka v Mni­cho­vě Hra­diš­tě bude výji­meč­ně ote­vře­na 2. úte­rý v měsí­ci, tj. 13. 6. 2023.

Děku­je­me za pocho­pe­ní.