Upo­zor­ňu­je­me, že pobočka Občan­ské porad­ny v Nym­bur­ce bude 5. říj­na z pro­voz­ních důvo­dů uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.