Upo­zor­ňu­je­me, že pobočka Občan­ské porad­ny Respon­deo v Čelá­ko­vi­cích bude v měsí­ci čer­ven­ci z důvo­du stát­ní­ho svát­ku ote­vře­na výji­meč­ně 2. stře­du v měsí­ci, tj. 12. 7. 2023.
Děku­je­me za pocho­pe­ní.