Od led­na 2018 do pro­sin­ce 2020 pomá­ha­la nezisko­vá orga­ni­za­ce Respon­deo rodi­nám s dět­mi na Mla­do­bo­leslav­sku pro­střed­nic­tvím pro­jek­tu Zdra­vá rodi­na. Za tři roky prá­ce s rodi­na­mi, kte­ré se ocit­ly v tíži­vé situ­a­ci se uká­za­lo, že je pro­jekt pro dané rodi­ny vel­mi pří­nos­ný, a tak se pokra­ču­je dál, pro­jek­tem Zdra­vá rodi­na II. Tady jsou nové pří­běhy.

 

Kvů­li exe­ku­cím jim málem vza­li děti

Pro­blém v rodi­ně Marie se zdál zpo­čát­ku vel­mi slo­ži­tý a sko­ro až neře­ši­tel­ný. Vel­ké dlu­hy a narůs­ta­jí­cí exe­ku­ce způ­so­bi­ly, že hro­zi­lo ode­brá­ní dětí z rodi­ny. Ve chví­li, kdy při­šla do rodi­ny pomoc Respon­dea, vše se poma­lu zača­lo obra­cet k lep­ší­mu. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ci se poda­ři­lo vstou­pit v jed­ná­ní s vyko­na­va­te­lem exe­ku­to­ra, kte­rý zajis­til slou­če­ní exe­ku­cí a mož­nost splá­ce­ní dlu­hu jed­nou část­kou, při­ja­tel­nou pro rodi­nu. Nyní rodi­na již rok své dlu­hy pra­vi­del­ně splá­cí, rodi­če pra­cu­jí a žijí v kli­du i se svý­mi dět­mi.

 

A zase ty pení­ze….

Dvoj­ča­ta Evič­ka a Míša se moc těši­ly na nástup do 1. tří­dy základ­ní ško­ly. Ale­na s man­že­lem ovšem nemě­li finanč­ní pro­střed­ky na výba­vu dcer do ško­ly, a pro­to se sna­ži­li zaří­dit odklad nástu­pu do prv­ní tří­dy a pro­blém oddá­lit. Respon­deo, pro­střed­nic­tvím spon­zo­rů, zajis­ti­lo nákup škol­ních pomů­cek a výba­vy pro děti. Hol­čič­ky moh­ly bez pro­blé­mů do prv­ní tří­dy nastou­pit a nyní jsou šťast­né ško­lač­ky.

 

I s pěti dět­mi to jde

Jana se muse­la z váž­ných důvo­dů pře­stě­ho­vat z vel­ko­měs­ta na malou ves­ni­ci se svý­mi pěti dět­mi, bez otce dětí, kte­rý je opus­til. Niko­ho zde nezna­li, dětem bylo tře­ba vyří­dit rych­le ško­lu, pro Janu nové dokla­dy. Jana se v této slo­ži­té situ­a­ci obrá­ti­la na OSPOD, kde jí byla nabíd­nu­ta spo­lu­prá­ce s Respon­de­em. Díky tomu všech­ny děti nastou­pi­ly řád­ně do ško­ly, rodi­na má vyří­ze­né dokla­dy, trva­lý pobyt, evi­den­ci na úřa­dech. Jana nyní pobí­rá rodi­čov­ský pří­spě­vek a má vyří­ze­né dáv­ky, na kte­ré má nárok. Dále je podán návrh na úpra­vu výcho­vy a výži­vy dětí. Všich­ni si zvy­ka­jí na nový domov a jsou šťast­ni, že na to v začát­ku neby­li sami.

 

Pro­jekt byl pod­po­řen Evrop­ským soci­ál­ním fon­dem z pro­střed­ků Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Zaměst­na­nost a Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí ČR, reg. č. pro­jek­tu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614, pri­o­rit­ní osa OPZ: 2.1