Mediace je způsobem řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání. Jak funguje a kdy se používá při konfliktech v rodině?

Rodin­ná medi­a­ce je setká­ní čle­nů rodi­ny, kte­ří potře­bu­jí řešit nedo­ro­zu­mě­ní mezi sebou. V sou­čas­nos­ti je u nás medi­a­ce vyu­ží­vá­na pře­de­vším k řeše­ní spo­rů v době před roz­vo­dem, během něj a po roz­vo­du. Rodin­né medi­á­to­ry vyhle­dá­va­jí lidé s obtí­že­mi a sta­rost­mi růz­né­ho cha­rak­te­ru — když mají komu­ni­kač­ní těž­kos­ti mezi sebou, roz­po­ry v názo­rech, v tom, jak hos­po­da­řit, jak zachá­zet s majet­kem, apod. Medi­a­ce v tako­vých pří­pa­dech fun­gu­je jako pre­ven­ce naru­še­ní vzta­hů v rodi­ně.

Pomá­há rodi­čům i dětem

Medi­a­ce může pomo­ci rodi­čům, kte­ří se potře­bu­jí dohod­nout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí v budouc­nu vypa­dat, tedy základ­ní otáz­ky. Medi­a­ce pomá­há rodi­čům co nej­ví­ce ochrá­nit děti před důsled­ky roz­pa­du rodi­ny. Pokud rodi­če pro­jdou rodin­nou medi­a­cí, jsou schop­ni spo­lu všech­ny důle­ži­té otáz­ky vyře­šit rych­le, doká­ží spo­lu komu­ni­ko­vat i v budouc­nu a mají šan­ci vyhnout se zdlou­ha­vé­mu a emoč­ně nároč­né­mu pro­jed­ná­vá­ní roz­vo­du u sou­du. Nasta­ve­ním pra­vi­del, kte­rá vyho­vu­jí obě­ma part­ne­rům, je mož­né situ­a­ci po roz­pa­du rodi­ny zklid­nit. Dítě pak zůsta­ne v kon­tak­tu s obě­ma rodi­či a navíc zís­ká zku­še­nost, že je mož­né a reál­né v živo­tě díky spo­leč­né­mu úsi­lí vyře­šit. Medi­a­ce není prvot­ně zamě­ře­na na pro­blémy kli­en­tů, ale jako meto­da, kte­rá je zamě­ře­na na samot­né­ho kli­en­ta. Medi­a­ce je řeše­ní kon­flik­tu medi­a­cí.

Při­pra­vi­la Vác­la­va Zajíč­ko­vá, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea