Rok 2023 s sebou při­ne­sl něko­lik práv­ních novi­nek, kte­ré se v mno­ha pří­pa­dech dotý­ka­jí také kli­en­tů orga­ni­za­ce Respon­deo a řady dal­ších lidí ve slo­ži­těj­ších život­ních situ­a­cích.

Zaměst­nan­ci pra­cu­jí­cí za mini­mál­ní mzdu, pří­pad­ně ti, kte­ří si prá­ci tepr­ve hle­da­jí, by měli vědět, že od led­na 2023 byla mini­mál­ní mzda navý­še­na na 17 300 korun. „Výhod­něj­ší se sta­ly také zkrá­ce­né úvaz­ky, kte­ré vyu­ží­va­jí pře­de­vším mat­ky malých dětí. Zaměst­na­va­te­lé zapla­tí za pra­cu­jí­cí na čás­teč­ný úva­zek méně za soci­ál­ní pojiš­tě­ní a zájem­ci o ně se tedy sta­li pro zaměst­na­va­te­le atrak­tiv­něj­ší­mi než dřív,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí občan­ské porad­ny Respon­deo. Sle­va na soci­ál­ním pojiš­tě­ní se týká také tak­zva­ných pra­cu­jí­cích důchod­ců.

Novin­ky se obje­vu­jí i v pro­ble­ma­ti­ce dlu­hů a exe­ku­cí. Od 1. led­na se změ­nil výpo­čet neza­ba­vi­tel­né část­ky, tedy část­ky, kte­rá musí dluž­ní­ko­vi zůstat po ode­čte­ní srá­žek exe­ku­to­rem. Díky změ­ně pra­vi­del výpo­čtu nyní zby­de dluž­ní­kům vyš­ší část­ka – napří­klad u člo­vě­ka bez vyži­vo­va­cí povin­nos­ti to je nyní 13 500 Kč.

Od letoš­ní­ho led­na rov­něž mohou být zasta­ve­ny „mar­né exe­ku­ce“, u nichž je jis­ti­na vyš­ší než 1 500 korun a v posled­ních šes­ti letech neby­la vymo­že­na žád­ná část­ka. Říze­ní může sice exe­ku­tor po slo­že­ní zálo­hy věři­te­lem pro­dlou­žit, ale i tak exis­tu­je u řady mar­ných exe­ku­cí šan­ce na jejich zasta­ve­ní. Už od loň­ska fun­gu­je také zasta­vo­vá­ní „baga­tel­ních exe­ku­cí“ s jis­ti­nou do 1 500 korun měsíč­ně.

S novým rokem při­šly změ­ny týka­jí­cí se spo­tře­bi­tel­ské­ho prá­va – pro­dlou­že­ní doby pro jed­no­duš­ší rekla­ma­ci, zave­de­ní pojmu obvyk­lá život­nost u zbo­ží a také mož­nost dob­ro­vol­né záru­ky za jakost. „Zpřís­ni­lo se také uza­ví­rá­ní smlou­vy po tele­fo­nu – ta musí být nově spo­tře­bi­te­lem buď pode­psá­na v lis­tin­né podo­bě, nebo potvr­ze­na elek­tro­nic­ky. Pro­dlou­ži­la se také lhů­ta na odstou­pe­ní od smlou­vy u podo­mní­ho pro­de­je nebo pro­dej­ních akcí, a to ze 14 na 30 dnů. Všech­ny tyto úpra­vy pomů­žou chrá­nit spo­tře­bi­te­le. Mezi ty nej­zra­ni­tel­něj­ší pod­le našich zku­še­nos­tí pat­ří seni­o­ři,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Řada kli­en­tů Respon­dea se již zača­la zají­mat o vyplá­ce­ní tak­zva­né­ho výchov­né­ho za děti, což je v pra­xi vlast­ně zvý­še­ní důcho­du za kaž­dé vycho­va­né dítě. Nárok má ten z rodi­čů, kte­rý o dítě v nej­vět­ším roz­sa­hu pečo­val. Ženám, kte­ré pobí­ra­jí sta­rob­ní důchod, je výchov­né při­zná­no auto­ma­tic­ky, ostat­ní o něj musí požá­dat. Jed­ná se o část­ku 500 korun měsíč­ně za kaž­dé vycho­va­né dítě.