Respon­deo se v sobo­tu 11. lis­to­pa­du opět při­po­ji­lo k celo­ná­rod­ní potra­vi­no­vé sbír­ce, do kte­ré mohou na růz­ných mís­tech po celé ČR dár­ci při­spět trvan­li­vý­mi potra­vi­na­mi a hygi­e­nic­ký­mi potře­ba­mi. Pro Respon­deo se vybí­ra­lo opět v nym­bur­ském Kau­flan­du a štěd­ří Nym­bu­rá­ci napl­ni­li jíd­lem a dro­ge­rií neu­vě­ři­tel­ných 70 kra­bic od baná­nů. Celá akce by se nemoh­la konat bez obě­ta­vé pomo­ci dob­ro­vol­ní­ků.

Se sbír­kou pomoh­li stu­den­ti a stu­dent­ky z nym­bur­ské­ho gym­ná­zia spo­lu s paní uči­tel­kou Vla­di­mí­rou Martín­ko­vu a z nym­bur­ské „zdráv­ky“, s nimiž orga­ni­za­ce už del­ší dobu spo­lu­pra­cu­je na růz­ných akti­vi­tách. „Tato sbír­ka byl opět krás­ný záži­tek pro mě i pro mou kama­rád­ku. Dár­ci byli úžas­ní, našli se i tací, kte­ří při­vez­li plný nákup­ní vozík růz­ných věcí od dro­ge­rie až po výži­vu pro děti. Ale i malý dar doká­že udě­lat radost a dou­fám, že si to lidé uvě­do­mu­jí,“ popi­su­je již dlou­ho­le­tá dob­ro­vol­ni­ce Tere­za Orn­sto­vá, absol­vent­ka Střed­ní odbor­né ško­ly zdra­vot­nic­ké v Nym­bur­ce. O své dojmy se podě­lil také Radek Čihák, stu­dent Gym­ná­zia Bohu­mi­la Hra­ba­la v Nym­bur­ce: „Účast­nil jsem se už tře­tí potra­vi­no­vé sbír­ky, a přes­to mě opět vel­mi mile pře­kva­pi­la ocho­ta lidí pomoct. Jen s naší sku­pi­nou jsme za tři hodi­ny vybra­li 484 kilo­gra­mů potra­vin a hygi­e­nic­kých potřeb.“

Nasbí­ra­né potra­vi­ny a dro­ge­rii dosta­nou ohro­že­né rodi­ny s dět­mi, s nimiž v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by a dal­ších pro­jek­tů na pod­po­ru rodin v našem regi­o­nu Respon­deo pra­cu­je.