V „našich“ rodinách pomáháme například s vyřizováním nejrůznějších dávek, hledáním práce, vhodného bydlení, ale také s výchovou a učením se s dětmi. Když naše sociální pracovnice přišla do rodiny Hany, bylo jasné, že tu bude práce především s učením se Žanetky, která chodí do druhé třídy. Žanetka je vnučkou Hany, která ji dostala do pěstounské péče.

Žanet­ka pře­chá­ze­la z jed­né základ­ní ško­ly do dru­hé. V před­cho­zí ško­le pro­bra­li méně lát­ky než v té sou­čas­né, tudíž muse­la vše dohnat. Ale její babič­ka Han­ka nával úko­lů s Žanet­kou nezvlá­da­la. Na měst­ském úřa­dě, na kte­rý se obrá­ti­la i s jiný­mi zále­ži­tost­mi, se svě­ři­la s tím, že by potře­bo­va­la pomo­ci s uče­ním vnuč­ky. Pra­cov­ní­ci úřa­du Haně nabíd­li pomoc od Respon­dea. Když zača­la s rodi­nou pra­co­vat naše soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá je záro­veň spe­ci­ál­ním peda­go­gem, zjis­ti­la, že Žane­ta má dysle­xii a potře­bu­je při uče­ní odbor­nou pomoc, kte­rou ji moh­la sama zajis­tit.

Když na to nejste sami

Po tom, co se soci­ál­ní pra­cov­ni­ce v celé situ­a­ci, zpro­střed­ko­va­la kon­takt s tříd­ní uči­tel­kou Žanet­ky, kte­rá při­pra­vi­la úko­ly, kte­ré byli důle­ži­té pro dou­če­ní se lát­ky. Babič­ka s Žanet­kou děla­la běž­né úko­ly a soci­ál­ní pra­cov­ni­ce se s ní uči­la zameš­ka­nou lát­ku. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce pra­co­va­la s Žane­tou pod­le dopo­ru­če­ní tříd­ní uči­tel­ky a indi­vi­du­ál­ní­ho plá­nu vzdě­lá­vá­ní. U uče­ní vždy byla pří­tom­na babič­ka, kte­rá tím zís­ká­va­la pově­do­mí o tom, jak se má své vnuč­ce se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi v uče­ní věno­vat. Žane­tě se zane­dlou­ho poda­ři­lo dohnat ostat­ní spo­lu­žá­ky. Žane­ta tak už není ve ško­le ve stre­su a koneč­ně má pro­stor pro kama­rá­dy, kte­ré si poma­lu ve ško­le nachá­zí. A Babič­ka Hana s ní úko­ly zvlá­dá dělat už sama.

Ten­to pří­běh se ode­hrál před koro­na­vi­ro­vou pan­de­mií a opat­ře­ní­mi s ní spo­je­ný­mi. V sou­čas­né době je pomoc rodi­nám nasta­ve­na tak, aby byla bez­peč­ná pro obě stra­ny – tedy sna­ží­me se vyři­zo­vat zále­ži­tos­ti bez­kon­takt­ně, pře­de­vším po tele­fo­nu. A co nej­ví­ce v tuto dobu s kli­en­ty řeší­me? Pře­de­vším jim pře­dá­vá­me aktu­ál­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu situ­a­ce, indi­vi­du­ál­ní otáz­ky nebo pří­pa­dy kon­zul­tu­je­me s práv­ní­kem. Pře­dá­vá­me ochran­né pomůc­ky, v někte­rých pří­pa­dech i potra­vi­no­vé balíč­ky. Zpro­střed­ko­vá­vá­me kon­takt rodi­ny se ško­lou, čas­to v pří­pa­dech, kdy nema­jí pří­stup k inter­ne­tu. Komu­ni­ku­je­me s uči­te­li. Vyhle­dá­vá­me mož­nos­ti řeše­ní finanč­ních pro­blé­mů. Pomá­há­me s admi­nis­tra­tiv­ní­mi úko­ny jako je např. žádost o ošet­řov­né. A hlav­ně jsme psy­chic­kou opo­rou pro své kli­en­ty. Abychom toto vše byli schop­ni vyko­ná­vat, potře­bu­je­me i my pomoc. Pomá­hat nám může­te napří­klad pra­vi­del­ným finanč­ním pří­spěv­kem. I díky 200 Kč měsíč­ně, mohou tako­vé děti jako je Žanet­ka, žít spo­ko­je­ně se svý­mi blíz­ký­mi. Daro­vat může­te zde. Nebo pří­mo pro­střed­nic­tvím strá­nek Darujme.cz  Děku­je­me!