V rám­ci pro­gra­mu Pomoc rodi­nám s dět­mi se setká­vá­me s růz­ný­mi rodin­ný­mi peri­pe­ti­e­mi. V mno­ha pří­pa­dech pomá­há­me mámám samo­ži­vi­tel­kám, ale výjim­kou nejsou ani babič­ky, kte­rým byla vnou­ča­ta svě­ře­na do péče. V sou­čas­né době, kdy jsou děti více­mé­ně na distanč­ní výu­ce to však může být pro star­ší gene­ra­ci pro­blém. V rodi­ně chy­bí počí­tač nebo má pra­ro­dič čas­to pro­blém s uči­vem a není tak scho­pen být svě­ře­né­mu dítě­ti v této oblas­ti nápo­mo­cen. Tako­vý je i pří­běh babič­ky Mar­ce­ly.

Mar­ce­la má v pěs­toun­ské péči dvě vnuč­ky a je na ně sama. I když se sna­ži­la, aby bylo vše v pořád­ku, pro­blémy pře­váž­ně ve ško­le se stup­ňo­va­ly a při­šel čas, kdy bylo tře­ba Mar­ce­le v jejím sna­že­ní tro­chu pomo­ci. A tak ke spo­lu­prá­ci s rodi­nou bylo při­zvá­no Respon­deo.

Děti na distanč­ní výu­ce

Uká­za­lo se, že nej­vět­ší pro­blémy se oprav­du vysky­tu­jí v sou­vis­los­ti se ško­lou. Ty narost­ly do vel­kých roz­mě­rů hlav­ně díky koro­na­vi­ru, kte­rý děti uvr­hl do distanč­ní výu­ky. Mar­ce­la nemě­la pro­střed­ky na to, aby obě­ma děv­ča­tům kou­pi­la počí­tač a moh­ly se tak obě účast­nit on-line výu­ky. Počí­tač nako­nec sehna­la ale­spoň jeden. On-line výu­ky se tak ale moh­la účast­nit vždy pou­ze jed­na z vnu­ček. A tak obě­ma děv­ča­tům stá­le uni­ka­la nová lát­ka, kte­rá byla v rám­ci on-line výu­ky pro­bí­rá­na, děv­ča­ta tak nemoh­la vypra­co­vá­vat úko­ly, pro­to­že jim nero­zu­mě­la. Babič­ka pomo­ci nemoh­la, pro­to­že ani ona pro­bí­ra­né lát­ce nero­zu­mě­la. Stíž­nos­ti uči­te­lů se tak mno­ži­ly. Po navá­zá­ní spo­lu­prá­ce s Mar­ce­lou moh­la s uči­te­li začít komu­ni­ko­vat také pra­cov­ni­ce Respon­dea, vysvět­lit jim situ­a­ci obou děv­čat a domlu­vit se na něja­kém způ­so­bu řeše­ní. Pro děv­ča­ta pro­to bylo domlu­ve­no dou­čo­vá­ní v níz­ko­pra­ho­vém klu­bu v mís­tě byd­liš­tě, kam nyní pra­vi­del­ně dochá­ze­jí a kde jim neje­nom lát­ku vysvět­lí, ale pomo­hou i s vypra­co­vá­ním a také ode­slá­ním úko­lů. Do rodi­ny se taky poda­ři­lo zajis­tit ješ­tě jeden počí­tač, tak­že obě děv­ča­ta již mají mož­nost on-line výu­ky. Babič­ka si tak může oddech­nout a dív­kám už v rám­ci výu­ky nic neu­nik­ne.