V pon­dě­lí 20. 6. 2022 bude Občan­ská porad­na Respon­deo v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi z pro­voz­ních důvo­dů uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.