Navští­vit poboč­ku v Poděbra­dech může­te dle daných kon­zul­tač­ních hodin. Avšak s ohle­dem na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­ci dopo­ru­ču­je­me se na osob­ní kon­zul­ta­ci objed­nat, pří­pad­ně vyu­ží­vat tele­fo­nic­ké či emai­lo­vé pora­den­ství. Více infor­ma­cí a objed­ná­ní na tel. 731 588 632 nebo emai­lu poradna@respondeo.cz.