Občan­ská porad­na Respon­deo bude v ter­mí­nu od 22. 12. do 30. 12. 2022 uza­vře­na.

Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo bude v ter­mí­nu od 22. 12. do 31. 12. 2022 kli­en­tům k dis­po­zi­ci po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní. Kon­takt: 775 561 881