Občan­ská porad­na Respon­deo bude v ter­mí­nu od 21. 12. 2023 do 1.1. 2024 uza­vře­na.

Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo bude v ter­mí­nu od 22. 12. 2023 do 1. 1. 2024 kli­en­tům k dis­po­zi­ci tele­fo­nic­ky (775 561 881) a na e‑mailu (obeti@respondeo.cz). Osob­ní kon­zul­ta­ce jsou mož­né po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní.

Děku­je­me za pocho­pe­ní.