2003
 • ote­vře­ní Občan­ské porad­ny Nym­burk
2005
 • prv­ní pobočka v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi
2006
 • pro­jekt ŠANCE zamě­ře­ný na prá­ci s věz­ni, spo­lu­prá­ce s věz­ni­cí Jiři­ce, Bělu­ši­ce a Vina­ři­ce (do roku 2008)
2007
 • oddě­le­ní prá­ce s oběť­mi nási­lí a trest­ných činů od občan­ské porad­ny, vznik­lo Cen­t­rum pro pomoc obě­tem (před­chůd­ce inter­venč­ní­ho cen­t­ra)
2009
 • občan­ská porad­na v Čelá­ko­vi­cích a Měst­ci Krá­lo­vé
2010
 • oddě­le­ní regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum od Cen­t­ra pro pomoc obě­tem
2011
 • inter­venč­ní cen­t­rum v Mla­dé Bolesla­vi
2010
 • oddě­le­ní regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum od Cen­t­ra pro pomoc obě­tem
2013
 • změ­na názvu orga­ni­za­ce – z Občan­ské porad­ny Nym­burk se stá­vá Respon­deo
 • vstup do Aso­ci­a­ce pra­cov­ní­ků inter­venč­ních cen­ter
 • inter­venč­ní cen­t­rum v okre­sech Kut­ná Hora a Měl­ník
 • zís­ká­ní akre­di­ta­ce Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti pro posky­to­vá­ní práv­ní­ho pora­den­ství obě­tem trest­ných činů
2014
 • roz­ší­ře­ní čin­nos­ti Respon­dea o prá­ci s rodi­na­mi v tíži­vé život­ní situ­a­ci na úze­mí okre­su Nym­burk
 • občan­ská porad­na v Peč­kách
 • inter­venč­ní cen­t­rum v Kolí­ně
2015
 • prá­ce s rodi­na­mi na úze­mí okre­su Mla­dá Boleslav
 • v rám­ci inter­venč­ní­ho cen­t­ra nově posky­to­vá­na psy­cho­te­ra­pie
 • občan­ská porad­na v Poděbra­dech
2017
 • roz­ší­ře­ní čin­nos­ti o prá­ci s oso­ba­mi s kon­flik­ty ve vzta­zích
2018
 • prá­ce s rodi­na­mi v Mni­cho­vě Hra­diš­ti
2019
 • navá­zá­ní spo­lu­prá­ce s Potra­vi­no­vou ban­kou ČR
2020
 • Ale­na Líba­lo­vá stří­dá na postu ředi­tel­ky zakla­da­tel­ku Vero­ni­ku Pače­so­vou
2022
 • prá­ce s rodi­na­mi v okre­se Měl­ník a Pra­ha-východ (Bran­dýsko)
 • zahá­je­ní cha­to­vé­ho pora­den­ství
 • sní­že­ní spod­ní hra­ni­ce věku cílo­vé sku­pi­ny inter­venč­ní­ho cen­t­ra na 6 let
 • zís­ká­ní pres­tiž­ní znač­ky spo­leh­li­vos­ti
2023
 • osla­vy 20 let exis­ten­ce