Respon­deo zís­ka­lo od Nadač­ní­ho fon­du Tesco a Nada­ce roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti 135 tisíc korun na pomoc obě­tem domá­cí­ho nási­lí a na pomoc rodi­nám v tíži­vé život­ní situ­a­ci. Díky zís­ka­ným finan­cím bude mož­né poskyt­nout pomoc až 12 ohro­že­ným rodi­nám v okre­se Měl­ník, tedy zhru­ba 33 dětem a 21 dospě­lým, a pod­po­řit v okre­se Kolín až 30 a v okre­se Kut­ná Hora 20 obě­tí domá­cí­ho nási­lí.

Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea rodi­ny navště­vu­jí dlou­ho­do­bě v jejich domác­nos­tech, sna­ží se pod­po­ro­vat správ­ný roz­voj dětí a poskyt­nout rodi­nám důle­ži­tou soci­ál­ně práv­ní a psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pomoc. „Za zís­ka­né pení­ze nakou­pí­me edu­kač­ní pomůc­ky pro prá­ci s dět­mi a také základ­ní škol­ní pomůc­ky pro děti. Záze­mí měl­nic­ké poboč­ky dopl­ní­me nezbyt­ným tech­nic­kým vyba­ve­ním a rov­něž vyba­ví­me soci­ál­ní pra­cov­ni­ce IT tech­ni­kou, aby moh­ly pří­mo v teré­nu rea­go­vat pruž­ně na vznik­lé situ­a­ce,“ říká Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka orga­ni­za­ce.

Dvě tře­ti­ny z cel­ko­vé sumy zís­ka­lo inter­venč­ní cen­t­rum, kte­ré pomá­há obě­tem domá­cí­ho nási­lí. Kli­en­tům nabí­zí bez­peč­ný pro­stor, ško­le­ní pra­cov­ní­ci s nimi sesta­ví bez­peč­nost­ní plán, pod­po­ří je v sepsá­ní doku­men­tů či v jed­ná­ní s úřa­dy, zajis­tí bez­plat­né práv­ní pora­den­ství a poskyt­nou bez­plat­nou psy­cho­te­ra­pii, aby obě­ti moh­ly své nega­tiv­ní zku­še­nos­ti zpra­co­vat.  Za pení­ze z pro­gra­mu “Vy roz­ho­du­je­te, my pomá­há­me” Respon­deo nakou­pí psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké pomůc­ky pro prá­ci s dět­mi, dovy­ba­ví tech­nic­ké záze­mí kon­zul­tač­ní míst­nos­ti v Kolí­ně a poří­dí nezbyt­nou IT tech­ni­ku pra­cov­ni­cím inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Rov­něž uhra­dí ces­tov­ní nákla­dy soci­ál­ních pra­cov­nic a psy­cho­te­ra­pe­u­tek, kte­ré za svý­mi kli­en­ty v rám­ci regi­o­nu čas­to dojíž­dě­jí.