Díky hla­sům zákaz­ní­ků Tes­ca v Měl­ní­ku, Nera­to­vi­cích, Roud­ni­ci a Ště­tí v sou­tě­ži „Vy hla­su­je­te, my pomá­há­me“ zís­ka­lo Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­dea 45 tisíc korun na pomoc obě­tem domá­cí­ho nási­lí. Pro­to­že od dub­na pra­cu­je IC také s dět­mi od šes­ti let, je nut­né vytvo­řit jim v kon­zul­tač­ních míst­nos­tech pří­vě­ti­věj­ší pro­stře­dí, v němž se budou cítit dob­ře a bez­peč­ně, a poří­dit dal­ší psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké pomůc­ky. Část peněz půjde také na eduka­ci pra­cov­ní­ků.

„Naši­mi kli­en­ty jsou oso­by, kte­ré zaži­ly part­ner­ské nebo mezi­ge­ne­rač­ní nási­lí, což může být i nási­lí na pra­ro­di­čích. Služ­bu ale posky­tu­je­me též svěd­kům domá­cí­ho nási­lí. Do nedáv­na naši­mi kli­en­ty byli dospě­lí, nyní ale roz­ví­jí­me služ­bu také pro děti od šes­ti let,“ vysvět­lu­je Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka Respon­dea. Soci­ál­ní pra­cov­ní­ci s kli­en­ty sesta­vu­jí bez­peč­nost­ní plán, posky­tu­jí jim psy­chic­ké, soci­ál­ní, ale i práv­ním pora­den­ství, zajiš­ťu­jí psy­cho­te­ra­pii, ale také zastu­po­vá­ní či dopro­vod k sou­du a na růz­né úřa­dy.