[fusion_builder_container hundred_percent=“no” equal_height_columns=“no” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=“center cen­ter” background_repeat=“no-repeat” fade=“no” background_parallax=“none” parallax_speed=“0.3” video_aspect_ratio=“16:9” video_loop=“yes” video_mute=“yes” border_style=“solid” flex_column_spacing=“0px” type=“legacy”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” layout=“1_1” background_position=“left top” background_color=”” border_color=”” border_style=“solid” border_position=“all” spacing=“yes” background_image=”” background_repeat=“no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=“0px” margin_bottom=“0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=“0.3” animation_direction=“left” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=“no” last=“true” min_height=”” hover_type=“none” link=”” first=“true”][fusion_text]

Jed­nou z čin­nos­tí, kte­ré se orga­ni­za­ce Respon­deo téměř od své­ho počát­ku věnu­je, je kom­plex­ní pomoc obě­tem domá­cí­ho nási­lí. Dří­ve Inter­venč­ní cen­t­rum pra­co­va­lo pou­ze s dospě­lý­mi kli­en­ty, od 1. dub­na letoš­ní­ho roku pomá­há i dětem od šes­ti let věku.

Domá­cí nási­lí pat­ří k nej­hor­ším for­mám útis­ku, pro­to­že se před ním lze jen těž­ko brá­nit a těž­ko před ním utéct. Ode­hrá­vá se v domá­cím pro­stře­dí, kte­ré by mělo být za nor­mál­ní situ­a­ce bez­peč­ným úto­čiš­těm. Může se ale nao­pak stát věze­ním peč­li­vě skry­tým před zra­ky oko­lí.

„Naši­mi kli­en­ty jsou oso­by, kte­ré zaži­ly part­ner­ské nebo mezi­ge­ne­rač­ní nási­lí, což může být i nási­lí na pra­ro­di­čích. Služ­bu ale posky­tu­je­me též svěd­kům domá­cí­ho nási­lí, vše zajiš­ťu­je­me ambu­lant­ní a vel­mi uži­teč­nou terén­ní for­mou, ano­nym­ně a bez­plat­ně,“ vysvět­lu­je Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka Respon­dea. Soci­ál­ní pra­cov­ní­ci s kli­en­ty sesta­vu­jí bez­peč­nost­ní plán, posky­tu­jí jim psy­chic­ké, soci­ál­ní, ale i práv­ní pora­den­ství, mohou zajis­tit také zastu­po­vá­ní či dopro­vod k sou­du a na růz­né úřa­dy.

Aktu­ál­ně se Inter­venč­ní cen­t­rum sna­ží roz­ví­jet zmí­ně­nou služ­bu pro děti. „Kro­mě eduka­ce pra­cov­ní­ků a dovy­ba­vo­vá­ní kon­zul­tač­ních míst­nos­tí, aby se pro děti sta­ly pří­vě­ti­věj­ším a bez­peč­něj­ším pro­sto­rem, chce Respon­deo poří­dit napří­klad nové psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké pomůc­ky,“ popi­su­je Ale­na Líba­lo­vá. Pro­to se Inter­venč­ní cen­t­rum při­hlá­si­lo se svým pro­jek­tem Pomá­hej­me spo­leč­ně obě­tem domá­cí­ho nási­lí do sou­tě­že Vy roz­ho­du­je­te, my pomá­há­me, kte­rou orga­ni­zu­je obchod­ní řetě­zec Tesco.

Zákaz­ní­ci mohou pro­jekt pod­po­řit hla­so­va­cím žeto­nem, kte­rý zís­ka­jí za kaž­dý nákup v pro­dej­nách Tesco v Kolí­ně, Kut­né Hoře, Měl­ní­ku, Nera­to­vi­cích, Roud­ni­ci nad Labem a Ště­tí od 11. čer­ven­ce do 7. srp­na.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]