Děti zase můžou do škol(k)y

Děti zase můžou do škol(k)y

V rám­ci pro­jek­tu Zdra­vá rodi­na II posky­tu­je Respon­deo kom­plex­ní pod­po­ru soci­ál­ně zne­vý­hod­ně­ným rodi­nám s dět­mi na Mla­do­bo­leslav­sku a pomá­há jim dob­ře fun­go­vat, aby moh­ly žít spo­leč­ně doma a začle­nit se plně do...