Chat Intervenčního centra

Chat Intervenčního centra

Spus­ti­li jsme chat Lin­ky pro obě­ti a svěd­ky domá­cí­ho nási­lí. Tato služ­ba je posky­to­vá­na v rám­ci soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum. Pokud je vám cha­to­vá­ní bliž­ší než­li tele­fo­no­vá­ní, může­te být s námi v kon­tak­tu...