Do občanské poradny přicházejí lidé s různými starostmi, se kterými si neví rady. Poradce jim umí poradit, jak postupovat, ale například pomůže i se sepsáním úředního dopisu.

Výživ­né

Jana, kte­rá v tu dobu byla na rodi­čov­ské dovo­le­né s dvou­le­tým synem se obrá­ti­la na Respon­deo s tím, že byd­lí spo­leč­ně v domě se svým pří­te­lem a otcem jejich dítě­te, kte­rý zdě­di­la po rodi­čích. Ten ji však nepři­spí­vá na výživ­né ani na domác­nost, žena všech­no pla­tí ze své­ho rodi­čov­ské­ho pří­spěv­ku. Pří­tel neu­stá­le sli­bu­je, ale neza­pla­tí nic, ačko­liv pra­cu­je a pobí­rá mzdu. Janě už dochá­ze­la trpě­li­vost (i pení­ze) a ráda by po otci své­ho dítě­te vymá­ha­la výživ­né.

V porad­ně jsme jí vysvět­li­li, že se může buď poku­sit napsat s pří­te­lem písem­nou doho­du o urče­ní výživ­né­ho, pří­pad­ně požá­dat soud, aby ve věci roz­ho­dl. Dali jsme jí vzo­ry podá­ní a vysvět­li­li jí, jak je napsat a podat, pří­pad­ně s námi může sepsa­né návrhy i kon­zul­to­vat. Pokud by pří­tel ani poté nepla­til, může kli­ent­ka vymá­hat výživ­né exe­kuč­ně, pří­pad­ně podat i trest­ní ozná­me­ní na poli­cii.

Vydě­dě­ní

Na porad­nu se obrá­ti­li star­ší man­že­lé, kte­ří vlast­ní rodin­ný dům. Mají dvě děti, dce­ru a syna. S dce­rou i její rodi­nou mají špat­né vzta­hy, dce­ra na ně tla­čí, aby jí dům daro­va­li, cho­vá se k nim špat­ně, nadá­vá jim, její man­žel jim opa­ko­va­ně i vyho­dil a poni­čil něko­lik věcí a kli­en­ti z něj mají strach. Pře­mýš­le­li o tom, že by dce­ru vydě­di­li.

Kli­en­ty jsme psy­chic­ky pod­po­ři­li a celou zále­ži­tost s nimi v kli­du pro­bra­li; pokud mají oba­vy, mohou se v pří­pa­dě vyhro­ce­né­ho kon­flik­tu obrá­tit i na poli­cii. V porad­ně jsme jim vysvět­li­li, jak vydě­dě­ní fun­gu­je a jak sepsat lis­ti­nu o vydě­dě­ní, pou­či­li jsme je i o tom, že se v této zále­ži­tos­ti mohou obrá­tit na notá­ře. Pro­bra­li jsme s nimi i dal­ší mož­nos­ti řeše­ní a pod­po­ři­li kli­en­ty v tom, že si toto cho­vá­ní a nátlak nemu­sí nechat líbit a mají mož­nos­ti se pro­ti němu brá­nit.

Svo­bod­ná mat­ka v nou­zi

Dal­ší pří­pa­dem byl pří­běh mla­dé ženy Kris­tý­ny v pokro­či­lém těho­ten­ství. Dítě čeká s býva­lým pří­te­lem; vztah prav­dě­po­dob­ně už nepů­jde obno­vit, ale žena je s otcem dítě­te domlu­ve­ná ale­spoň na uzná­ní otcov­ství. O výživ­ném na dítě se zatím neba­vi­li, žena má z toho oba­vy. V sou­čas­nos­ti byd­lí dočas­ně v bytě u rodi­čů, ale ráda by se odstě­ho­va­la. Neví, jak zvlád­ne zajis­tit finan­ce po naro­ze­ní dítě­te.

V porad­ně jsme s ní pro­bra­li celou situ­a­ci; infor­mo­va­li jsme ji o soci­ál­ních dáv­kách, o kte­ré by moh­la požá­dat a o jejich pod­mín­kách. Vysvět­li­li jsme jí, jak žádat o výživ­né na dítě a také o tom, že má nárok žádat po otci dítě­te i o pří­spě­vek na výba­vu dítě­te a výživ­né na sebe. Pro­bra­li jsme také pod­mín­ky odcho­du na mateř­skou dovo­le­nou a pobí­rá­ní peně­ži­té pomo­ci v mateř­ství a rodi­čov­ské­ho pří­spěv­ku, tak­že se nastá­va­jí­cí mamin­ka uklid­ni­la a zís­ka­la vět­ší jis­to­tu, že svo­ji situ­a­ci zvlád­ne.