Pravidelná setkání intervenčního centra se zástupci záchranných sborů, zdravotníky a dalšími institucemi v jednotlivých okresech, přispívají k dobré spolupráci při řešení například domácího násilí.

Setká­ní v Kolí­ně bylo zastu­pe­no kolín­ský­mi a kut­no­hor­ský­mi poli­cis­ty

V roce 2018 se jich kona­lo hned něko­lik, a to v jed­not­li­vých okres­ních měs­tech, kde Respon­deo půso­bí. Mgr. Ale­na Líba­lo­vá, vedou­cí­ho inter­venč­ní­ho cen­t­ra, kte­rá se těch­to setká­ní aktiv­ně účast­ní, volí při­tom téma­ta, kte­rá při­spí­va­jí ke zkva­lit­ně­ní nejen spo­lu­prá­ce, ale i slu­žeb Respon­dea.

Na jed­nom z letoš­ních setká­ní v Mla­dé Bolesla­vi, byla pří­tom­na i vrch­ní zdra­vot­ní sest­ra, kte­rá zmí­ni­la mož­nos­ti cen­t­rál­ní­ho pří­jmu nemoc­ni­ce Mla­dá Boleslav. Dále byly sdí­le­ny zku­še­nos­ti se skry­tým domá­cím nási­lím u seni­o­rů hospi­ta­li­zo­va­ných v nemoc­ni­ci a na LDN.

V rám­ci těch­to inter­dis­ci­pli­nár­ních setká­ní byl před­sta­ven také pro­jekt Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích, kte­rý si kla­de za cíl pod­po­řit oso­by, kte­ré nezvlá­da­jí svou agre­si, neu­mí řešit kon­flik­ty, což se pak nega­tiv­ně pro­mí­tá do živo­ta a při­ná­ší sebou pro­blémy v part­ner­ském vzta­hu, při výcho­vě dětí, pro­blémy v sou­ži­tí s rodi­či apod.

Na posled­ní setká­ní roku 2018, kde mezi zúčas­tě­ný­mi byli také kolín­ští a kut­no­horští poli­cis­té, bylo na pro­gra­mu mimo jiné i pro­mí­tá­ní nor­ské­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu o domá­cím nási­lí. Film Respon­deu posky­tl Úřad vlá­dy ČR pro úče­ly dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní. Sní­mek suges­tiv­ně popi­su­je vní­má­ní domá­cí­ho nási­lí oči­ma dítě­te — pocit stra­chu, viny a důle­ži­tost najít odva­hu o tom, co se děje doma něko­mu říct. Po zhléd­nu­tí fil­mu se v krát­ké dis­ku­zi zúčast­ně­ní poli­cis­té, tak i pra­cov­ní­ci Respon­dea shod­li na tom, že o domá­cím nási­lí se roz­hod­ně mlčet nemá.