Respon­deo dlou­ho­do­bě pra­cu­je s rodi­na­mi ohro­že­ný­mi chu­do­bou, pomá­há jim zvlád­nout mno­ho pro­blé­mů a situ­a­cí, se kte­rý­mi musí kaž­do­den­ně bojo­vat. V posled­ní době bohu­žel při­bý­vá rodin, kte­rým chy­bí pení­ze i na základ­ní potra­vi­ny. Pro­to se Respon­deo sna­ží účast­nit potra­vi­no­vých sbí­rek a jíd­lo poté dis­tri­bu­u­je mezi ty, kdo jej potře­bu­jí.

„Bohu­žel se zdra­žo­vá­ním ener­gií, nájem­ní­ho byd­le­ní a v pod­sta­tě veš­ke­rých potra­vin a spo­třeb­ní­ho zbo­ží při­bý­vá rodin, kte­ré mají pro­blém vysta­čit si s měsíč­ním pří­jmem. Zvláš­tě ohro­že­né jsou rodi­ny, kdy o děti peču­je pou­ze mat­ka, kte­rá tře­ba z něja­ké­ho důvo­du při­jde o prá­ci, nebo peču­je o malé dítě. Tako­vé rodi­ny mají oprav­du exis­tenč­ní pro­blémy,“ popi­su­je ředi­tel­ka Respon­dea Ale­na Líba­lo­vá.

Prá­vě pro­to orga­ni­za­ce vozí vybra­ným kli­en­tům také jíd­lo a dro­ge­rii z potra­vi­no­vých sbí­rek. Napří­klad z jar­ní celo­re­pub­li­ko­vé sbír­ky zís­ka­lo Respon­deo přes tunu potra­vin a dro­gis­tic­kých výrob­ků, skla­dy Respon­dea ale pomoh­li dopl­nit už v břez­nu také stu­den­ti a vyu­ču­jí­cí Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly a VOŠ zdra­vot­nic­ké v Nym­bur­ce. Uspo­řá­da­li sbír­ku na své ško­le a poda­ři­lo se jim napl­nit trvan­li­vý­mi potra­vi­na­mi a dro­ge­rií šest kra­bic od baná­nů. Pomohl také Nadač­ní fond Albert, kte­rý orga­ni­za­ci daro­val pou­ka­zy na nákup potra­vin pro rodi­ny v hod­no­tě
18 000 Kč.

Stě­žej­ní pomo­cí však je sys­te­ma­tic­ká prá­ce terén­ních soci­ál­ních pra­cov­ní­ků s rodi­na­mi pří­mo v jejich domá­cím pro­stře­dí. Pro­střed­nic­tvím pro­gra­mů „Pomoc rodi­nám s dět­mi v okre­se Mla­dá Boleslav“, „Pří­pa­do­vá prá­ce s rodi­na­mi v okre­se Nym­burk“ a v rám­ci „Soci­ál­ně akti­vi­zač­ní služ­by pro rodi­ny s dět­mi“ v okre­se Měl­ník a v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi posky­tu­jí rodi­nám kom­plex­ní pod­po­ru a pomoc.

„Soci­ál­ní pra­cov­ní­ci pomá­ha­jí rodi­nám vyti­po­va­ným soci­ál­ním odbo­rem s kon­krét­ní­mi pro­blémy, zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt a komu­ni­ka­ci s úřa­dy, ško­lou a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi, dle potře­by rodi­če do insti­tu­cí dopro­vá­ze­jí, pomá­ha­jí jim řešit pro­blémy s byd­le­ním, nedo­stat­kem finan­cí a dlu­hy. A v nepo­sled­ní řadě učí rodi­če, jak pečo­vat o děti, jak řešit jejich výchov­né pro­blémy či potí­že ve ško­le,“ popi­su­je Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů pro rodi­ny s dět­mi.

V pří­pa­dě potře­by mohou soci­ál­ní pra­cov­ní­ci zajis­tit rodin­nou tera­pii a práv­ní pora­den­ství. Cílem prá­ce s rodi­na­mi je, aby děti a mla­dí lidé se soci­ál­ním zne­vý­hod­ně­ním moh­li vyrůs­tat v při­ro­ze­ném pro­stře­dí svých rodin.