Plán na vizu­ál­ní změ­nu orga­ni­za­ce se zro­dil už v roce 2021, letos se poved­lo díky finan­cím Nada­ce ČEZ vše dotáh­nout do kon­ce a Respon­deo má novou oran­žo­vo-mod­rou vizu­ál­ní identi­tu.

„Zača­la jsem se tomu věno­vat krát­ce po nástu­pu do orga­ni­za­ce loni na jaře poté, co jsem zjis­ti­la, že nemá­me k dis­po­zi­ci lay­ou­ty sou­čas­ných letá­ků, a do ces­ty mi při­šla gran­to­vá výzva Nada­ce ČEZ s názvem Pro­fe­si­o­na­li­za­ce nezisko­vek jako stvo­ře­ná pro věci, na kte­ré se jin­de seže­nou pení­ze jen stě­ží. Šli jsme do toho, požá­da­li jsme o pení­ze na kom­plet­ní zpra­co­vá­ní vizu­ál­ní iden­ti­ty orga­ni­za­ce a ono to vyšlo,“ říká vedou­cí komu­ni­ka­ce a péče o dár­ce Respon­dea Lucie Volá­ko­vá.

Nové logo obsa­hu­je název orga­ni­za­ce a pik­to­gram sovy, kte­rá zná­zor­ňu­je jis­tou moud­rost, trpě­li­vost a pro­fe­si­o­na­li­tu a záro­veň díky vyu­ži­tí zna­ků klá­ves­ni­ce sym­bo­li­zu­je komu­ni­ka­ci, jež je v čin­nos­ti všech pra­cov­ní­ků Respon­dea zákla­dem úspě­chu. Jed­no­du­ché písmo s drob­nou ozdo­bou u R má vyzní­vat přá­tel­sky a záro­veň pro­fe­si­o­nál­ně. Mod­rá barva před­sta­vu­je odbor­nost a klid­nou sílu, oran­žo­vá zase akci, řeše­ní či svět­lo na kon­ci tune­lu.

Vizu­ál­ní iden­ti­ta je kom­plex­ní a bude vyu­ží­va­ná ve všech komu­ni­kač­ních kaná­lech orga­ni­za­ce. „Nejde jen o nové logo – nový design zahr­nu­je písmo, bar­vy a ilu­stra­ce, kte­ré vyu­ži­je­me na soci­ál­ních sítích, u všech gra­fik, ban­ne­rů, letá­ků, pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů, hla­vič­ko­vých papí­rů, vizi­tek, rollu­pu a do budouc­na také na novém webu,“ vysvět­lu­je Lucie Volá­ko­vá.

Celá nová vizáž je záro­veň dár­kem ke kula­ti­nám orga­ni­za­ce. Respon­deo totiž letos na pod­zim sla­ví 20 let své exis­ten­ce.