Kdo v posled­ních dnech navští­vil kino Sokol, nemohl si nevšim­nout stu­dent­ských výtvar­ných pra­cí zdo­bí­cích před­sá­lí. Jed­na z nich se vydra­ži­la za neu­vě­ři­tel­ných 10 tisíc korun ve pro­spěch Respon­dea, kte­ré letos na pod­zim sla­ví 20 let exis­ten­ce. Při bene­fič­ním veče­ru vrcho­lí­cím šan­so­no­vým kon­cer­tem Rad­ky Fiša­ro­vé pro­dá­va­ly občer­stve­ní také stu­dent­ky nym­bur­ské­ho gym­ná­zia pro­střed­nic­tvím Dofe­Bu­fe­tí­ku. Výtě­žek z pro­de­je rov­něž puto­val na pod­po­ru slu­žeb Respon­dea.

Kon­cer­tem, spo­le­čen­ským veče­rem a výsta­vou s vyhlá­še­ním vítězů výtvar­né sou­tě­že stu­den­tů střed­ních škol ze všech okre­sů, kde Respon­deo půso­bí, osla­vi­la orga­ni­za­ce 20. výro­čí od své­ho vzni­ku. Respon­deo zalo­ži­la jako občan­skou porad­nu v Nym­bur­ce teh­dy tři­a­dva­ce­ti­le­tá Vero­ni­ka Pače­so­vá a dnes je z něj orga­ni­za­ce půso­bí­cí v šes­ti okre­sech Stře­do­čes­ké­ho kra­je, kte­rá ved­le bez­plat­né­ho občan­ské­ho pora­den­ství pomá­há také obě­tem domá­cí­ho nási­lí a trest­ných činů, rodi­nám s dět­mi v nou­zi a jiných těž­kých situ­a­cích a lidem, kte­ří mají pro­blém zvlád­nout kon­flikt­ní situ­a­ce.

 

Ačko­li bene­fič­ní večer už odvál čas, v před­sá­lí kina mohou návštěv­ní­ci obdi­vo­vat výtvar­né prá­ce umě­lec­kých talen­tů mla­dé gene­ra­ce ješ­tě do kon­ce říj­na. Nicmé­ně tro­ji­ci obra­zů výher­ců sou­tě­že, jimiž jsou Ren Hilb­rick z Gym­ná­zia Jiří­ho Orte­na z Kut­né Hory, Ondřej Volej­ník z Gym­ná­zia Jiří­ho z Poděbrad (oba s téma­tem „domov jako mís­to bez­pe­čí“) a Kate­ři­na Koub­ko­vá rov­něž z Gym­ná­zia Jiří­ho z Poděbrad s obra­zem na téma „hrdin­ka všed­ní­ho dne“, si už odnes­li noví maji­te­lé. Obraz Ondře­je Volej­ní­ka se v tiché auk­ci pro­dal za neu­vě­ři­tel­ných 10 tisíc korun, kte­ré pomo­hou lidem v nou­zi. „Cel­ko­vě jsme za tři vítěz­né obra­zy zís­ka­li 19 tisíc korun a nut­no dodat, že lidé mají zájem i o mno­ho dal­ších výtvar­ných pra­cí vysta­ve­ných v před­sá­lí kina, což nás vel­mi těší a ani jsme to neče­ka­li,“ říká Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka Respon­dea.

 

Tři nej­lep­ší díla zau­ja­la poro­tu ve slo­že­ní Jana Hvozdo­vi­čo­vá Loj­ko­vá, nym­bur­ská psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka a arte­te­ra­pe­u­t­ka psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny Sad­ská, Lukáš Kla­dív­ko, výtvar­ník věnu­jí­cí se umě­ní ve veřej­ném pro­sto­ru a maji­tel gale­rie G 18 v Poděbra­dech, a ředi­tel­ka Respon­dea Ale­na Líba­lo­vá. „Musím při­znat, že vybí­rat bylo vel­mi těž­ké, pro­to­že se nám sešlo více než 50 skvě­lých děl. Nicmé­ně na třech nej­lep­ších jsme se nako­nec shod­li a moc auto­rům gra­tu­lu­je­me. Děku­je­me i všem ostat­ním, kte­ří se do výtvar­né sou­tě­že pro dobrou věc zapo­ji­li. Žád­ný z obráz­ků nepři­jde na zmar, už se těší­me, až si jimi ozdo­bí­me zdi našich kan­ce­lá­ří,“ říká Ale­na a podo­tý­ká, že vel­ký dík smě­řu­je také stu­dentkám a stu­den­tům nym­bur­ské­ho gym­ná­zia a jejich Dofe­Bu­fe­tí­ku. „Pat­ří již k našim stá­lým dob­ro­vol­ní­kům a pomoh­li nám už mno­ho­krát, moc si toho váží­me.“

Celá akce by se nemoh­la konat ani bez štěd­ré finanč­ní pod­po­ry part­ne­rů Respon­dea, jimiž jsou fir­my Fre­se­nius Kabi Hořá­tev, Mag­na Nym­burk Par­ker-Han­ni­fin Sad­ská. Ceny pro tři nej­lep­ší výtvar­ní­ky věno­va­la Zmrz­li­nár­na Nym­burk, knih­ku­pec­tví Kan­zel­sber­ger, síť restau­ra­cí La Pla­ce Poděbra­dy, Les­ní ate­li­ér Kuba, Úni­ko­vá hra Flyn´s Adven­tu­re Nym­burk a Výtvar­né hob­by Nym­burk. „Bez las­ka­vé pod­po­ry všech našich dár­ců a part­ne­rů bychom podob­né akce nemoh­li pořá­dat,“ dodá­vá ředi­tel­ka. Zášti­tu nad bene­fič­ním veče­rem pře­vza­la hejtman­ka Stře­do­čes­ké­ho kra­je Pet­ra Pec­ko­vá.

 

Foto: Kris­ti­án Zie­gelhe­im