Jako kaž­dý rok, i letos si 15. břez­na orga­ni­za­ce po celém svě­tě při­po­mí­na­jí Mezi­ná­rod­ní den spo­tře­bi­tel­ských práv, pří­le­ži­tost kaž­do­roč­ně upo­zor­nit na základ­ní prá­va všech spo­tře­bi­te­lů, na respek­to­vá­ní jejich potřeb a na jejich ochra­nu. Význam­ný den vyhlá­si­la popr­vé před 37 lety Celo­svě­to­vá spo­tře­bi­tel­ská orga­ni­za­ce a při­po­ju­je se k němu také Respon­deo.

Občan­ská porad­na Respon­dea totiž řeší širo­kou šká­lu spo­tře­bi­tel­ských dota­zů od pro­blé­mů s rekla­ma­ce­mi (hlav­ně draž­ších výrob­ků jako elek­tro­ni­ka nebo zaří­ze­ní domác­nos­ti) přes smlou­vy o dodáv­kách ener­gií či tele­ko­mu­ni­kač­ních slu­žeb (tře­ba chyb­né vyúčto­vá­ní slu­žeb nebo navý­še­ní cen či tari­fu) po nespo­ko­je­nost s opra­vou či zho­to­ve­ním napří­klad při rekon­struk­ci kou­pel­ny. „Setká­vá­me se také čím dál víc s pří­pa­dy nezda­ře­né­ho náku­pu po inter­ne­tu či situ­a­ce­mi, kdy se kli­ent zare­gis­tru­je nevě­dom­ky do něja­ké pla­ce­né služ­by – opa­ko­va­ně jsme napří­klad řeši­li pro­blémy s pla­ce­ný­mi seznam­ka­mi,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny.

Mezi dota­zy se rov­něž obje­vu­jí zce­la nové, kte­ré v porad­ně dopo­sud neza­zna­me­na­li. „Mění se nabíd­ka, pře­de­vším slu­žeb, tak­že se mění i spek­trum pro­blé­mů, s nimiž kli­en­ti při­chá­ze­jí,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá a dodá­vá, že řada pro­blé­mů se oci­tá mimo spo­tře­bi­tel­ské prá­vo, a tím pádem odpo­ví­da­jí­cí legisla­tiv­ní ochra­nu, napří­klad náku­py přes soci­ál­ní sítě či pro­de­je oje­tých aut mimo auto­ba­zar.

Služ­by Občan­ské porad­ny Respon­deo jsou bez­plat­né díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Dob­ro­vol­né­ho svaz­ku obcí Pečec­ký regi­on a měst Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav, Čelá­ko­vi­ce, Měs­tec Krá­lo­vé, Nym­burk a Poděbra­dy.