Respon­deo, z. s., kte­ré už šest­náct let pomá­há ve Stře­do­čes­kém kra­ji lidem v tíži­vých život­ních situ­a­cích, se roz­hod­lo ten­to rok při­dat k akci Giving Tue­sday, jehož cílem je pod­po­řit nezisko­vé orga­ni­za­ce pro­střed­nic­tvím indi­vi­du­ál­ní­ho dár­cov­ství.

Respon­deo oslo­vi­lo v rám­ci akce Giving Tue­sday vybra­né restau­ra­ce na Nym­bur­sku, Mla­do­bo­leslav­sku, Kolín­sku a na Pra­ze – východ s mož­nos­tí nabíd­nout hos­tům menu Respon­dea. Za při­ja­tel­nou cenu si z něj může­te objed­nat napří­klad Ton­dův nářez, bez­rad­ný Ein­to­pf nebo i nápo­je — napří­klad tera­pe­u­tic­ký čaj. Toto menu vás sice nena­sy­tí, zato dušev­ně vás může vel­mi uspo­ko­jit. Zakou­pe­ním jíd­la či nápo­je při­spě­je­te na kon­krét­ní pomoc, kte­rá je u kaž­dé polož­ky z menu uve­de­na.

Nena­ra­zí­te-li na tu správ­nou restau­ra­ci, kde by se Respon­deo menu nabí­ze­lo, či dává­te-li před­nost domá­cí stra­vě, a přes­to bys­te chtě­li pomo­ci, může­te i pro­střed­nic­tvím darujme.cz.