Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce orga­ni­za­ce Respon­deo v rám­ci Pod­po­ry rodin za loň­ský rok pomoh­ly 95 ohro­že­ným rodi­nám, kte­ré pří­mo u nich doma navští­vi­ly 966 krát. Nej­čas­tě­ji řeši­ly s kli­en­ty potí­že s byd­le­ním, pra­cí či rodin­ným roz­poč­tem, ale i výchov­né a škol­ní pro­blémy dětí.

Kro­mě mno­ha kon­zul­ta­cí v teré­nu či kan­ce­lá­ři cel­kem 1291krát pro­bí­ra­ly s kli­en­ty jejich potí­že po tele­fo­nu. Ve 465 pří­pa­dech se soci­ál­ní pra­cov­ni­ce obra­ce­ly i na jiné orga­ni­za­ci, aby s nimi řeši­ly kon­krét­ní pří­pa­dy. „Pro­to­že pomá­há­me pře­de­vším rodi­nám s dět­mi, úzce spo­lu­pra­cu­je­me také s Orgá­nem soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí v daných loka­li­tách. Za loň­ský rok jsme OSPOD z růz­ných důvo­dů kon­tak­to­va­ly 662 krát,“ říká Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí Pod­po­ry rodin.

V rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by a dal­ších pro­jek­tů na pod­po­ru rodin v našem regi­o­nu Respon­deo pod­po­ři­lo cel­kem 203 dětí a 146 dospě­lých v okre­sech Nym­burk a Mla­dá Boleslav (čás­teč­ně také okres Měl­ník a měs­to Bran­dýs nad Labem a oko­lí). Stě­žej­ní pomo­cí je sys­te­ma­tic­ká prá­ce terén­ních soci­ál­ních pra­cov­ní­ků s rodi­na­mi pří­mo v jejich domá­cím pro­stře­dí, pomá­ha­jí rodi­nám vyti­po­va­ným soci­ál­ním odbo­rem s kon­krét­ní­mi pro­blémy, zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt a komu­ni­ka­ci s úřa­dy, ško­lou a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi, dle potře­by rodi­če do insti­tu­cí dopro­vá­ze­jí, pomá­ha­jí jim řešit pro­blémy s byd­le­ním a finan­ce­mi. V nepo­sled­ní řadě učí rodi­če, jak pečo­vat o děti, jak řešit jejich výchov­né pro­blémy či potí­že ve ško­le. V pří­pa­dě potře­by mohou soci­ál­ní pra­cov­ni­ce zajis­tit tera­pe­u­tic­ké služ­by, čehož za loň­ský rok kli­en­ti vyu­ži­li cel­kem ve 28 pří­pa­dech.