Terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce orga­ni­za­ce Respon­deo v rám­ci všech pro­jek­tů na pod­po­ru rodin za loň­ský rok pomoh­ly 84 ohro­že­ným rodi­nám, kte­ré pří­mo u nich doma navští­vi­ly 1 150 krát. Nej­čas­tě­ji řeši­li s kli­en­ty potí­že s byd­le­ním, pra­cí či rodin­ným roz­poč­tem, ale i výchov­né a škol­ní pro­blémy dětí.

Kro­mě více než tisí­ce výjez­dů do teré­nu cel­kem 1045 krát kon­zul­to­va­ly s kli­en­ty jejich potí­že po tele­fo­nu. Ve 430 pří­pa­dech se soci­ál­ní pra­cov­ni­ce obra­ce­ly na jiné orga­ni­za­ci, aby s nimi pro­bra­ly kon­krét­ní pří­pa­dy. „Pro­to­že pomá­há­me rodi­nám s dět­mi, úzce spo­lu­pra­cu­je­me s Orgá­nem soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí v daných loka­li­tách. Za loň­ský rok jsme OSPOD z růz­ných důvo­dů kon­tak­to­va­ly 867 krát,“ dodá­vá Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů na pod­po­ru rodin s dět­mi, kon­krét­ně pro­jek­tů „Pod­po­ra rodin v okre­se Nym­burk“ a „Pod­po­ra rodin v okre­se Mla­dá Boleslav“, finan­co­va­ných s pod­po­rou MPSV.

V rám­ci zmí­ně­ných 84 rodin v okre­sech Nym­burk a Mla­dá Boleslav (čás­teč­ně také okres Měl­ník a měs­to Bran­dýs nad Labem a oko­lí) Respon­deo pod­po­ři­lo cel­kem 180 dětí a 144 dospě­lých. Stě­žej­ní pomo­cí je sys­te­ma­tic­ká prá­ce terén­ních soci­ál­ních pra­cov­ní­ků s rodi­na­mi pří­mo v jejich domá­cím pro­stře­dí, pomá­ha­jí rodi­nám vyti­po­va­ným soci­ál­ním odbo­rem s kon­krét­ní­mi pro­blémy, zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt a komu­ni­ka­ci s úřa­dy, ško­lou a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi, dle potře­by rodi­če do insti­tu­cí dopro­vá­ze­jí, pomá­ha­jí jim řešit pro­blémy s byd­le­ním, nedo­stat­kem finan­cí a dlu­hy. V nepo­sled­ní řadě učí rodi­če, jak pečo­vat o děti, jak řešit jejich výchov­né pro­blémy či potí­že ve ško­le. V pří­pa­dě potře­by mohou soci­ál­ní pra­cov­ni­ce zajis­tit rodin­nou tera­pii, čehož za loň­ský rok kli­en­ti vyu­ži­li cel­kem 46 krát.