20. úno­ra si celý svět při­po­mněl Den soci­ál­ní spra­ve­dl­nos­ti, k němuž se při­po­ju­je také Respon­deo. Jed­nou z oblas­tí, kte­ré se orga­ni­za­ce věnu­je, je pomoc ohro­že­ným rodi­nám s dět­mi. A prá­vě ty soci­ál­ní nespra­ve­dl­nost ve spo­leč­nos­ti nej­ví­ce poci­ťu­jí. Gró čin­nos­ti soci­ál­ních pra­cov­nic Respon­dea spo­čí­vá v návště­vách rodin pří­mo v domác­nos­tech, kde s nimi řeší celou řadu pro­blé­mů. Vedou­cí pro­gra­mů na pod­po­ru soci­ál­ně zne­vý­hod­ně­ných rodin Ire­na Keš­ne­ro­vá v roz­ho­vo­ru při­bli­žu­je spe­ci­fi­ka této prá­ce.

Komu vlast­ně skr­ze zmí­ně­né pro­gra­my pomá­há­te?

Pomá­há­me rodi­nám s dět­mi, kte­ré se ocit­ly v nepří­z­ni­vé život­ní situ­a­ci, se kte­rou si už nedo­ká­žou samy pora­dit. Trá­pí je růz­né pro­blémy – nevy­sta­čí si s pří­jmy, sužu­jí je dlu­hy, děti mají pro­blémy ve ško­le, rodi­ně hro­zí ztrá­ta byd­le­ní nebo tře­ba rodi­na ztra­tí živi­te­le a někdy může hro­zit, že rodi­čům ode­be­rou děti a umís­tí je do náhrad­ní péče.

Cílem je vždy zacho­vat rodi­nu pohro­ma­dě?

Sna­ží­me se rodi­nu sta­bi­li­zo­vat, aby moh­la fun­go­vat jako celek a děti pro­spí­va­ly. Ty situ­a­ce jsou ale vel­mi růz­né. Loni jsme napří­klad zjis­ti­li, že v jed­né rodi­ně otec týrá roč­ní dítě, oka­mži­tě jsme uči­ni­li potřeb­né kro­ky, poda­li trest­ní ozná­me­ní a dítě­ti i mat­ce jsme zajis­ti­li bez­peč­né pro­stře­dí a pomoh­li jí posta­vit se na vlast­ní nohy. Tak­že v tom­to pří­pa­dě rodi­na nezů­sta­la pohro­ma­dě, to ale v danou situ­a­ci neby­lo ani cílem.

Jak se tako­vé rodi­ny dosta­nou do vaší péče?

Obvykle nás kon­tak­tu­je orgán soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí (OSPOD), ale kli­en­ti nás mohou oslo­vit i sami. Naše soci­ál­ní pra­cov­ni­ce rodi­nu pak navští­ví pří­mo v teré­nu, tedy pří­mo v domác­nos­ti, kde pro­be­rou vše, co rodi­nu trá­pí a poté se sna­ží spo­leč­ně vytvo­řit něja­ký plán.

Pro­blémy ve ško­le, s finan­ce­mi či byd­le­ním

Kon­krét­ně?

Ve vět­ši­ně rodin se naše soci­ál­ní pra­cov­ni­ce sna­ží zaří­dit, aby rodi­če spo­lu­pra­co­va­li se ško­la­mi dětí, díky čemuž děti obvykle začnou oprav­du pra­vi­del­ně cho­dit do ško­ly a plnit si své povin­nos­ti. Pomá­ha­jí v rodi­ně nasta­vit pra­vi­dla hos­po­da­ře­ní s finan­ce­mi, učí je komu­ni­ko­vat s úřa­dy a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi. Po nasta­ve­ní pra­vi­del je ale tře­ba rodi­če stá­le pod­po­ro­vat a moti­vo­vat, aby je dodr­žo­va­li i poté, co naše spo­lu­prá­ce skon­čí.

Sna­ží­me se komu­ni­ko­vat také s léka­ři. Zjis­ti­li jsme, že v mno­ha rodi­nách necho­dí děti ani dospě­lí k léka­ři. Někdy je tře­ba zajis­tit kro­mě prak­tic­ké­ho léka­ře či pedi­at­ra také zuba­ře a odbor­né léka­ře. Naší soci­ál­ní pra­cov­ni­ci se napří­klad poda­ři­lo dovést kli­ent­ku mat­ku s dlou­ho­do­bý­mi potí­že­mi k léka­ři a poté na něko­li­ka­den­ní vyšet­ře­ní do nemoc­ni­ce, kde jí po mno­ha letech bez pomo­ci zjis­ti­li pří­či­nu závaž­ných obtí­ží a ona koneč­ně dosta­la šan­ci pod­stou­pit vhod­nou léčbu. Něko­lik měsí­ců před tím ona i celá rodi­na odmí­ta­la jako pří­či­nu její­ho nestan­dard­ní­ho cho­vá­ní mož­nou nemoc. Nyní má zajiš­tě­nou pra­vi­del­nou péči léka­řů a rodi­nu se poda­ři­lo sta­bi­li­zo­vat v nové a závaž­né situ­a­ci. Jin­dy se zase v naší péči ocit­la babič­ka, kte­rá pečo­va­la o tři vnou­ča­ta, a uká­za­lo se, že nikdy neby­li u zuba­ře. Zajis­ti­li jsme pro­to pro nác­ti­le­tá vnou­ča­ta i jejich babič­ku pra­vi­del­né kon­t­ro­ly u zubař­ky.

Máte kli­en­ty více ve měs­tech nebo na ven­ko­vě?

Obo­jí. Kli­en­ti žijí­cí na ven­ko­vě čas­to obý­va­jí něja­kou zce­la vylou­če­nou loka­li­tu a nema­jí mno­ho mož­nos­tí dojíž­dět do vět­ších obcí, kde jsou ško­ly, léka­ři, úřa­dy a podob­ně. Ale pla­tí tře­ba niž­ší nájem než lidé ve měs­tě, kde v posled­ních letech stouply ceny nájem­ní­ho byd­le­ní a naši kli­en­ti mají oprav­du pro­blém jej zapla­tit.

Pomá­há­te rodi­nám vyří­dit žádosti o pří­spěv­ky na byd­le­ní?

Čas­to jim pomá­há­me nejdří­ve při jed­ná­ních s pro­na­jí­ma­te­li bytů, pro­to­že kli­en­ti jsou mnoh­dy nuce­ni byd­let bez smlou­vy a nemo­hou tedy žádat o pří­spě­vek na byd­le­ní. Potom je samo­zřej­mě pod­po­ru­je­me při vyři­zo­vá­ní žádos­tí na úřa­du prá­ce.

Může pomo­ci tře­ba šir­ší rodi­na?

Čas­to nema­jí naši kli­en­ti s šir­ší rodi­nou dob­ré vzta­hy, pro­to se někdy sna­ží­me pomoct jim vzta­hy urov­nat či zno­vu navá­zat. Je to důle­ži­té obzvláš­tě u matek samo­ži­vi­te­lek s více dět­mi. Mat­ky, kte­ré se samy sta­ra­jí o děti, pro­to­že jejich part­ne­ři jsou napří­klad ve výko­nu tres­tu, nebo někam zmi­zí a nepla­tí řád­ně výživ­né, býva­jí čas­to naši­mi kli­ent­ka­mi. Pod­po­ři­li jsme napří­klad rodi­nu se tře­mi dět­mi, kde bylo již podá­no trest­ní ozná­me­ní na nepl­ně­ní škol­ní docház­ky. Zjis­ti­li jsme pra­vou pří­či­nu, proč mamin­ka děti nepo­sí­lá do škol – děti nemě­ly základ­ní oble­če­ní ani boty. Díky dár­cům se nám poved­lo vše vel­mi rych­le zajis­tit a děti nyní řád­ně dochá­ze­jí do ško­ly a škol­ky.

Pomá­há­te matkám výživ­né nějak vymá­hat?

Pomá­há­me jim i se samot­ným podá­vá­ním návrhů na úpra­vu výcho­vy a výži­vy nezle­ti­lých, samo­zřej­mě také s návrhy trest­ních ozná­me­ní na nepl­ně­ní vyži­vo­va­cí povin­nos­ti, pomá­há­me jim se zále­ži­tost­mi kolem zapi­so­vá­ní otců do rod­ných lis­tů dětí a podob­ně. Dopro­vá­zí­me je na různá jed­ná­ní, což vel­mi oce­ňu­jí. Do jed­ná­ní vět­ši­nou nemu­sí­me nijak vstu­po­vat, kli­en­ta při­pra­ví­me pře­dem, ale je pro ně uklid­ňu­jí­cí, že mají něja­kou pod­po­ru.

Koli­ka lidem jste za loň­ský rok pomoh­li?

Pomoh­li jsme 84 rodi­nám, kte­ré jsme pří­mo u nich doma navští­vi­li 1 150 krát. Z toho bylo 180 dětí a 144 dospě­lých. Ve všech spo­lu­pra­cu­jí­cích rodi­nách rodi­če nadá­le peču­jí o své děti doma. Pomoc je rea­li­zo­vá­na skr­ze pro­jek­ty „Pod­po­ra rodin v okre­se Nym­burk“ a „Pod­po­ra rodin v okre­se Mla­dá Boleslav“.