Pro­gra­my na pod­po­ru rodin fun­gu­jí nově také na Měl­ní­ku, kde Respon­deo ote­vře­lo svou novou poboč­ku. Od začát­ku roku tam soci­ál­ní pra­cov­ni­ce navá­za­ly spo­lu­prá­ci již se sed­mi rodi­na­mi.

„Kro­mě zmí­ně­ných 7 rodin, se kte­rý­mi pra­cu­je­me, při­šlo na poboč­ku dal­ších 15 zájem­ců o naše služ­by – pta­li se na naši čin­nost, co nabí­zí­me, jaké služ­by posky­tu­je­me,“ vysvět­lu­je vedou­cí pod­po­ry rodin orga­ni­za­ce Respon­deo Ire­na Keš­ne­ro­vá. Nej­čas­tě­ji řeší s kli­en­ty potí­že s byd­le­ním, pra­cí či rodin­ným roz­poč­tem, ale i výchov­né a škol­ní pro­blémy dětí. Veš­ke­ré služ­by orga­ni­za­ce jsou bez­plat­né.

Stě­žej­ní pomo­cí je sys­te­ma­tic­ká prá­ce terén­ních soci­ál­ních pra­cov­nic s rodi­na­mi pří­mo v jejich domá­cím pro­stře­dí, pomá­ha­jí rodi­nám s kon­krét­ní­mi pro­blémy, zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt a komu­ni­ka­ci s úřa­dy, ško­lou a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi, dle potře­by rodi­če do insti­tu­cí dopro­vá­ze­jí, pomá­ha­jí jim řešit pro­blémy spo­je­né s byd­le­ním, nedo­stat­kem finan­cí a dlu­hy. „V nepo­sled­ní řadě učí­me rodi­če, jak pečo­vat o děti, jak řešit jejich výchov­né pro­blémy či potí­že ve ško­le. V pří­pa­dě potře­by může­me zajis­tit rodin­nou tera­pii,“ dodá­vá Ire­na Keš­ne­ro­vá.

V pro­sto­rách na adre­se Bez­ru­čo­va 109 se stří­da­jí pra­cov­ni­ce pro­gra­mu na pod­po­ru ohro­že­ných rodin (Soci­ál­ně akti­vi­zač­ní služ­ba pro rodi­ny s dět­mi Respon­deo) s pra­cov­ni­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo, kte­rá pomá­há obě­tem i svěd­kům domá­cí­ho nási­lí. Obo­jí je mož­né rea­li­zo­vat díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je a měs­ta Měl­ník.