Respon­deo nabí­zí bez­plat­nou psy­cho­te­ra­pii lidem, kte­rým se neda­ří zvlá­dat růz­né kon­flikt­ní situ­a­ce. Může se jed­nat o pro­blémy mezi part­ne­ry nebo o spo­ry při výcho­vě dětí. Mezi nedáv­né kli­en­ty pat­ří také mla­dí rodi­če, kte­rým naro­ze­ní dítě­te vel­mi změ­ni­lo život, a zača­ly mezi nimi vzni­kat kon­flik­ty. Roze­šli se, ale bylo tře­ba dále řešit růz­né situ­a­ce a komu­ni­ko­vat ohled­ně výcho­vy syna, což se bohu­žel uká­za­lo jako téměř nemož­né. Pro­to šest­a­dva­ce­ti­le­tá Pavlí­na vyhle­da­la pomoc u Respon­dea.

Pavlí­na a tři­ce­ti­le­tý Jiří spo­lu cho­di­li tři roky, než se jim naro­dil syn Ond­ra. Po jeho naro­ze­ní se však jejich vztah pro­mě­nil, Pavlí­na se sou­stře­di­la na péči o Ond­ru a Jiří se věno­val hlav­ně prá­ci, kari­é­ře a zajiš­tě­ní finan­cí pro rodi­nu. „Zača­li se od sebe vzda­lo­vat, jako­by pro­ží­va­li kaž­dý jinou rea­li­tu dní. Pavlí­na se cíti­la vel­mi osa­mě­le, zůstá­va­la se synem sama v domě, pře­sta­la se stý­kat se svý­mi přá­te­li, nemě­la mož­nost se věno­vat svým koníč­kům, což bylo leze­ní, turis­ti­ka a ces­to­vá­ní,“ líčí psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka Dana Vrab­co­vá. Pavlí­ně pod­le ní chy­běl svět, kte­rý zna­la před pří­cho­dem Ond­ry. I když své dítě zbož­ňu­je, chy­bě­ly jí spo­leč­né zážit­ky s part­ne­rem. „Záro­veň cíti­la, že jí Jiří vůbec nero­zu­mí a ona se nemá komu svě­řit,“ dodá­vá Dana Vrab­co­vá.

I pro Jiří­ho se ale svět změ­nil. Chtěl být dob­rý táta, hod­ně pra­co­val, aby rodi­nu uži­vil, ale chy­bě­la mu pozor­nost Pavlí­ny, tou­žil po vět­ší blíz­kos­ti a inten­ziv­něj­ším pro­ží­vá­ní inti­mi­ty. „Po pří­cho­du z prá­ce domů byl una­ve­ný, chtěl si odpo­či­nout, byl zkla­ma­ný, když od Pavlí­ny sly­šel, jak se trá­pí ona svou opuš­tě­nos­tí. Jako by to byla jeho vina. Zlo­bil se na Pavlí­nu, že není spo­ko­je­ná a nevi­dí jeho sna­že­ní. Oče­ká­val, že o jejich vzá­jem­ný vztah bude pečo­vat pře­de­vším ona,“ popi­su­je jeho poci­ty psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka. Násle­do­va­ly hád­ky, křik, výčit­ky a Pavlí­na se nako­nec odstě­ho­va­la. Poté však zača­ly spo­ry o syna a sou­dy a pár se odci­zil nato­lik, že dva mla­dí lidé neby­li schop­ni spo­lu klid­ně a sluš­ně komu­ni­ko­vat o nej­ba­nál­něj­ších věcech. Pro­to Pavlí­na vyhle­da­la tera­pii.

„Na prv­ním setká­ní mlu­vi­la o tom, jak ji celý prů­běh roz­cho­du vysí­lil. Během dru­hé­ho tera­pe­u­tic­ké­ho setká­ní nahlas pojme­no­va­la, jaké dopa­dy má vzá­jem­ná nedů­vě­ra mezi ní a Jiřím na to, jak oba vní­ma­jí svůj vztah, a na atmo­sfé­ru při pře­dá­vá­ní Ond­ry. Chtě­la, aby se moh­la ona i Jiří sou­stře­dit na to, co potře­bu­je syn,“ říká Dana Vrab­co­vá. Domlu­vi­la se s ní, že na tře­tí setká­ní při­zvou i Jiří­ho a spo­leč­ně pro­be­rou, jak a co by moh­li změ­nit, aby pro oba rodi­če byla komu­ni­ka­ce snaz­ší.

„Na začát­ku tře­tí­ho setká­ní byli oba rodi­če ner­vóz­ní a bylo pro ně nároč­né poslou­chat, když mlu­vil ten dru­hý. Postup­ně se však ukli­di­li a oba si uvě­do­mi­li, že je pro ně důle­ži­tý zájem o syna a sna­ha se domlu­vit. Obě­ma zále­ží na tom, aby bylo jejich dítě spo­ko­je­né, mělo vše, co potře­bu­je, a bylo zdra­vé. Během tera­pie se uká­za­lo, že oba rodi­če potře­bu­jí vědět, že ten dru­hý si váží a cení sna­hy, kte­rou oba do péče o Ond­ru vklá­da­jí. Obě­ma to chy­bí. Když si dají naje­vo, že vní­ma­jí sna­hu a vstříc­nost dru­hé­ho, uklid­ní je to a lépe se jim domlou­vá,“ líčí tera­pe­u­t­ka. Během čtvr­té tera­pie si rodi­če popsa­li svo­je před­sta­vy, jak by se o péči o syna podě­li­li.

„Dnes se jim daří si v kli­du a bez hádek Ond­ru pře­dá­vat, sice nejsou úpl­ně uvol­ně­ní, ale postup­ně si vychá­ze­jí vstříc a jejich zra­ně­ní z minu­los­ti osla­bu­jí a tolik neo­vliv­ňu­jí jejich cho­vá­ní,“ uza­ví­rá Dana Vrab­co­vá.

Psy­cho­te­ra­pie v rám­ci pro­jek­tu „Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích“, kte­rý finan­cu­je Minis­ter­stvo vni­t­ra, pro­bí­ha­jí v Měl­ní­ku, Kolí­ně, Nym­bur­ce, Mni­cho­vě Hra­diš­ti a Mla­dé Bolesla­vi. Kon­takt pro objed­ná­ní 725 554 828.