V rám­ci pro­jek­tu Pomoc rodi­nám s dět­mi na úze­mí okre­su Mla­dá Boleslav pomá­há nezisko­vá orga­ni­za­ce Respon­deo, z. s. tam, kde je sku­teč­ně potře­ba. Čas­to se jed­ná o mamin­ky, kte­ré zůsta­ly na péči o děti samy, ale napří­klad také rodi­ny, kde jeden z rodi­čů váž­ně one­moc­něl. Obvykle se jed­ná o kli­en­ty žijí­cí v nevy­ho­vu­jí­cích pod­mín­kách a hro­zí tak ode­brá­ní dětí. Respon­deo pomá­há rodi­ně, se kte­rou navá­že spo­lu­prá­ci, v těch oblas­tech, kde potře­bu­je nej­víc. A není tomu jinak ani v době pan­de­mie. Dnes je však víc než kdy jin­dy k prá­ci potře­ba mobil­ních počí­ta­čů a tis­ká­ren. „Soci­ál­ním pra­cov­ni­cím pomů­že note­book nebo mobil­ní tis­kár­na v tom, že je mohou pou­žít kdy­ko­liv a kde­ko­liv – čas­to v domác­nos­tech kli­en­tů, kde se mimo jiné řeší růz­né dru­hy žádos­tí a návrhů. Note­boo­ky se také vyu­ži­jí v rodi­nách při distanč­ní výu­ce dětí,“ říká Mgr. Ire­na Keš­ne­ro­vá, koor­di­ná­tor­ka pro­jek­tu.

Díky pod­po­ře Nadač­ní­ho fon­du ŠKODA AUTO, kte­rý pro­jekt pod­po­řil finanč­ní část­kou 42 000 Kč, moh­lo Respon­deo týmu Pomo­ci rodi­nám s dět­mi na úze­mí okre­su Mla­dá Boleslav kou­pit dva note­boo­ky a dvě mobil­ní tis­kár­ny.

 Děku­je­me!