V letoš­ním roce sla­ví nezisko­vá orga­ni­za­ce Respon­deo 20. výro­čí od své­ho zalo­že­ní. Při této pří­le­ži­tos­ti se 12. říj­na usku­teč­ní v kině v Nym­bur­ce bene­fič­ní kon­cert nej­zná­měj­ší čes­ké šan­so­ni­ér­ky Rad­ky Fiša­ro­vé. Výtě­žek akce pomů­že lidem a rodi­nám v tíži­vých situ­a­cích.

Přijď­te s námi osla­vit kula­té výro­čí a pod­po­řit dobrou věc!

Akce se koná pod zášti­tou hejtman­ky Stře­do­čes­ké­ho kra­je Pet­ry Pec­ko­vé.