Sou­ro­zen­cům v násle­du­jí­cím pří­bě­hu zemře­li postup­ně oba rodi­če a oni po nich zdě­di­li před 10 lety domek, kaž­dý jed­nu ide­ál­ní polo­vi­nu. Sest­ra s rodi­nou má vlast­ní byd­le­ní. Bra­tr, kte­rý je svo­bod­ný a bezdět­ný, byd­lí v nájmu, ale uva­žo­val o tom, že se do domu nastě­hu­je. Sest­ra jez­dí čas od času dům kon­t­ro­lo­vat a řeší nej­dů­le­ži­těj­ší opra­vy, ale zmá­há ji to jak časo­vě, tak finanč­ně. Pokou­še­la se domlu­vit s bra­t­rem na spo­leč­né údrž­bě, ale pod­le bra­t­ro­va míně­ní není tře­ba opra­vo­vat nic a nechce se podí­let ani na pojiš­tě­ní atd. Sest­ra cítí vlast­nic­tví jako kou­li na noze, navíc pod­le ní domek chát­rá a ztrá­cí na hod­no­tě. Ráda by tuto situ­a­ci nějak řeši­la.

Řeše­ní se nabí­zí hned něko­lik

Prv­ní vari­an­tou je nabíd­nout bra­t­ro­vi svo­ji polo­vi­nu k pro­de­ji. Nemu­sí určit cenu pod­le zna­lec­ké­ho posud­ku, sta­čí se ori­en­to­vat pod­le cen obvyk­lých u podob­ných nemo­vi­tos­tí, kte­ré se dozví napří­klad od rea­lit­ních kan­ce­lá­ří nebo inze­rá­tů. I když před­kup­ní prá­vo v tom­to pří­pa­dě bra­tr už nemá, bylo by odkou­pe­ní poměr­ně jed­no­du­chou vari­an­tou. Pokud nebu­de sou­hla­sit, může zku­sit kli­ent­ka svůj podíl nabíd­nout k pro­de­ji něko­mu jiné­mu. Prav­dě­po­dob­nost, že se poda­ří sehnat kup­ce na polo­vi­nu nemo­vi­tos­ti, je sice niž­ší, ale ne nulo­vá.

Nabí­zí se i opač­ná vari­an­ta, a to vykou­pit ide­ál­ní polo­vi­nu od bra­t­ra. To je opět pod­mí­ně­no jeho sou­hla­sem.

Sest­ra může také bra­t­ro­vi navrh­nout pro­dej celé­ho domu; pokud by s jeho pro­de­jem nesou­hla­sil, může se sest­ra obrá­tit na soud, aby pro­dej za bra­t­ra schvá­lil. Výtě­žek z pro­de­je by se pak roz­dě­lil mezi oba sou­ro­zen­ce.

Dal­ší ces­tou by bylo žádat po bra­t­ro­vi, aby se podí­lel na nákla­dech spo­je­ných s údrž­bou nemo­vi­tos­ti a upo­zor­nit ho, že pokud na ně nebu­de při­spí­vat, bez­dů­vod­ně se obo­ha­cu­je na úkor sest­ry. Pokud by nedo­šlo mezi nimi k doho­dě, tak se může sest­ra obrá­tit i k sou­du.

Řeše­ní se tedy nabí­zí celá řada a nejsou závis­lé jen na doho­dě obou stran, sest­ra však bude muset do řeše­ní aktiv­ně vstou­pit a vzít zále­ži­tost do svých rukou.

Ocit­li jste se ve sví­zel­né situ­a­ci a neví­te si rady? Obrať­te se na nás. Kon­tak­ty s pobočka­mi najde­te zde