Do občanské poradny Respondeo  přišla Klára s tím, že jí zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu. Má uzavřenou pracovní smlouvu, zaměstnavatel jí platí téměř minimální mzdu, i když si myslí, že by za svou práci mohla dostávat víc. Co se dá v takové situaci dělat?

Prá­ci má, mzdu za ni nedo­stá­vá

S man­že­lem potře­bu­jí kaž­dou koru­nu, pro­to­že mají dvě malé děti a také dluh, kte­rý bohu­žel neby­la Klá­ra schop­ná splá­cet. Zaměst­na­va­tel jí už v před­cho­zích měsí­cích strh­nul men­ší část­ky, ale nechtěl jí dát bliž­ší infor­ma­ce o tom, proč jí vlast­ně sráž­ky str­há­vá. Zaměst­na­va­tel se nejen k ní, ale i k ostat­ním zaměst­nan­cům cho­vá špat­ně, je nepří­jem­ný, pří­pad­ně s nimi neko­mu­ni­ku­je vůbec. Klá­ra má ale strach, že jinou prá­ci nese­že­ne, pro­to­že má jen základ­ní vzdě­lá­ní. „Zaměst­na­va­tel za mnou při­šel s tím, že mám exe­ku­ci a že mi nesmí mzdu vypla­tit. Já mu ale nevě­řím. Nevím, co mám dělat, navíc si ani nejsem jis­tá, zda vůbec exe­ku­ci mám, pro­to­že mi domů žád­ný dopis nepři­šel a zaměst­na­va­tel mi nechce nic říct,“ líčí zou­fa­lá Klá­ra.

Řeše­ní tu je

„S Klá­rou jsme její situ­a­ci pro­bra­li; nasmě­ro­va­li jsme ji, jak může zjis­tit, kde má dlu­hy a zda má naří­ze­nou exe­ku­ci (toto může zjis­tit např. pro­střed­nic­tvím Cen­t­rál­ní evi­den­ce exe­ku­cí). Záro­veň jsme jí vysvět­li­li, že zaměst­na­va­tel nemá prá­vo jí zaba­vit celou mzdu, a to ani pokud sku­teč­ně exe­ku­ci má – v tom­to pří­pa­dě jí musí zbýt tzv. neza­ba­vi­tel­ná část­ka,“ vysvět­lu­je soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.  Klá­ra se také může zku­sit obrá­tit se stíž­nos­tí na Inspek­to­rát prá­ce, pří­pad­ně zaměst­na­va­te­le písem­ně vyzvat k zapla­ce­ní mzdy a v kraj­ním pří­pa­dě se i obrá­tit na soud. Po uply­nu­tí zákon­né lhů­ty může také oka­mži­tě zru­šit pra­cov­ní poměr.

Důle­ži­té je však na závěr říct to, že se nezří­ká své odpo­věd­nos­ti za dluh, ale cho­vá­ní zaměst­na­va­te­le je pro ni likvi­dač­ní a vadí jí také, že se podob­ným způ­so­bem cho­vá i k ostat­ním zaměst­nan­cům.