Ne všech­ny děti najdou pod stro­meč­kem, co by si přá­ly. Dokon­ce mezi námi žijí tako­vé, kte­ré dár­ky nedo­stá­va­jí vůbec. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea pro­to zjiš­ťo­va­ly, co by děti ze zne­vý­hod­ně­ných rodin, se kte­rý­mi dlou­ho­do­bě pra­cu­jí, rády od Ježíška dosta­ly. Pak sesta­vi­ly seznam dětí a dár­ků a poku­si­ly se najít k nim dár­ce.

„Tří­le­tá Monič­ka by si přá­la dře­vě­nou kuchyň­ku, aby moh­la vařit jako její máma, šes­ti­le­tý Fan­da má zase rád sta­veb­ni­ce a přál by si lego, čtyř­le­tý Míša tou­ží po sta­veb­ním stro­ji, tří­le­tá Viki chce kočá­rek pro svou panen­ku, tři­nác­ti­le­tý Dan zase fot­ba­lo­vý dres, Domi­nik, kte­ré­mu je 11 let, by rád dostal elek­tro­nic­ké šip­ky“, popi­su­je soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Eliš­ka Leb­duš­ko­vá, po čem děti z ohro­že­ných rodin tou­ží. Pra­cov­ní­ci Respon­dea se roz­hod­li zaří­dit dár­ky pro cel­kem 20 dětí, jejichž rodi­če si letos náku­py nebu­dou moci dovo­lit.

Dár­ky ale musí někdo kou­pit, pro­to Lucie Volá­ko­vá, fun­drai­ser­ka Respon­dea, zača­la hle­dat dob­ré duše, kte­ré chtě­jí o Váno­cích něko­mu udě­lat radost. „Oslo­vi­la jsem zdráv­ku v Mla­dé Bolesla­vi a Gym­ná­zi­um Bohu­mi­la Hra­ba­la a z obou škol jsem ihned dosta­la klad­nou odpo­věď – stu­den­ti se na někte­ré dár­ky slo­ží. Musím ješ­tě dodat, že s obě­ma ško­la­mi spo­lu­pra­cu­je­me už déle, napří­klad na potra­vi­no­vé sbír­ce, a dob­ro­čin­nost jim oprav­du není lhos­tej­ná.“ Sami od sebe se ozva­li regi­o­nál­ní zástup­ci Pirá­tů, kte­ří hrač­ky dopl­ní ješ­tě napří­klad o pou­ka­zy na nákup obu­vi, oble­če­ní či dro­ge­rie a také něko­li­ka bale­ní­mi cuk­ro­ví a kolek­cí na vánoč­ní stro­me­ček.

Dal­ší dár­ky by se moh­ly nasbí­rat na advent­ní akci na hra­du a zám­ku Zví­ře­ti­ce, kte­rou 26. lis­to­pa­du pořá­dá spo­lek LOVI. Lidé mohou kou­pit a donést tam zaba­le­né dár­ky (napří­klad hrač­ka, hra nebo sta­veb­ni­ce) – ty pak popu­tu­jí do azy­lo­vé­ho domu pro mat­ky s dět­mi R‑MOSTY v Mla­dé Bolesla­vi a dal­ší terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ní­ci Respon­dea postup­ně roz­ne­sou do domác­nos­tí ohro­že­ných rodin s dět­mi, kte­rým dlou­ho­do­bě pomá­ha­jí v rám­ci pro­jek­tu Zdra­vá rodi­na II. finan­co­va­né­ho Evrop­skou unií (reg. čís­lo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614).

EU - ESF - OPZ