Ve výroč­ní zprá­vě Respon­dea za rok 2022 se dozví­te napří­klad to, že v loň­ském roce jsme:

  • zís­ka­li Znač­ku spo­leh­li­vos­ti a sta­li se tak 31. nosi­te­lem titu­lu Pro­vě­ře­ná veřej­ně pro­spěš­ná orga­ni­za­ce,
  • ote­vře­li novou poboč­ku v Měl­ní­ku,
  • poskyt­li 520 lidem v těž­ké život­ní situ­a­ci 802 soci­ál­ně-práv­ních kon­zul­ta­cí a zod­po­vě­dě­li 1536 dota­zů na téma­ta jako je napří­klad zadlu­žo­vá­ní, exe­ku­ce, výživ­né, roz­vod, péče o děti, dědic­tví či byd­le­ní,
  • v rám­ci 144 kon­zul­ta­cí pod­po­ři­li 99 obě­tí trest­ných činů s cílem pomo­ci jim vymá­hat svá prá­va,
  • dlou­ho­do­bě pod­po­ro­va­li 84 ohro­že­ných rodin se 180 dět­mi a pod­nik­li 1150 výjez­dů do jejich domác­nos­tí,
  • pro­střed­nic­tvím 1095 pod­půr­ných inter­ven­cí pomoh­li 186 obě­tem a svěd­kům domá­cí­ho nási­lí,
  • během 68 psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kých seze­ní pomoh­li 24 lidem s kon­flik­ty ve vzta­zích.

Těší nás, že letos již 20. rokem může­me pomá­hat lidem a rodi­nám, aby se ve svých pro­blé­mech neu­to­pi­li a posta­vi­li se na vlast­ní nohy.

Děku­je­me, že jste s námi!