Respon­deo se 22. dub­na opět při­po­ji­lo k celo­ná­rod­ní potra­vi­no­vé sbír­ce, do kte­ré mohou na růz­ných mís­tech po celé ČR dár­ci při­spět trvan­li­vý­mi potra­vi­na­mi a hygi­e­nic­ký­mi potře­ba­mi. Ty pak putu­jí rodi­nám a lidem, kte­ří se ocit­li v mate­ri­ál­ní nou­zi. Pro Respon­deo se vybí­ra­lo v nym­bur­ském Kau­flan­du a štěd­ří Nym­bu­rá­ci při­spě­li během jed­no­ho dne neu­vě­ři­tel­ný­mi 1 150 kilo­gra­my jíd­la a dro­ge­rie.

„Vel­ký dík pat­ří také dob­ro­vol­ní­kům z řad stu­dent­stva, bez jejichž pomo­ci by se sbír­ka těž­ko obe­šla,“ upo­zor­ňu­je Lucie Volá­ko­vá, kte­rá má v Respon­deu na sta­rost péči o dár­ce a koor­di­na­ci dob­ro­vol­nic­kých akti­vit. Se sbír­kou pomoh­li stu­den­ti nym­bur­ské­ho gym­ná­zia a „zdráv­ky“, s nimiž orga­ni­za­ce už del­ší dobu spo­lu­pra­cu­je na růz­ných akti­vi­tách. „Sbír­ky jsem se zúčast­ni­la již po čtvr­té. Vzhle­dem k infla­ci jsem nepo­čí­ta­la s tím, že bude hod­ně dár­ců, ale mýli­la jsem se. Mno­ho lidí při­spě­lo po tro­š­kách a ješ­tě se omlou­va­li, že nemoh­li při­spět víc. Jen­že i malič­kos­ti doká­ží pomoct lidem, kte­ří ani to málo nema­jí,“ popi­su­je Tere­za Orn­sto­vá ze střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nym­bur­ce a dodá­vá, že nej­víc jí v hla­vě utkvěl pán, kte­rý daro­val nesku­teč­ných 62 kilo­gra­mů potra­vin.

Je tře­ba vyzdvih­nout také skvě­lou spo­lu­prá­ci s per­so­ná­lem Kau­flan­du Nym­burk. „Daro­va­li dob­ro­vol­ní­kům sva­či­ny nebo nám pomoh­li vyso­kozdviž­ným vozí­kem navo­zit pale­ty s kra­bi­ce­mi od baná­nů na par­ko­viš­tě,“ dodá­vá Lucie Volá­ko­vá. Potra­vi­ny a hygi­e­nic­ké pomůc­ky pra­cov­ní­ci Respon­dea spo­lu s dob­ro­vol­ní­ky odvá­že­li do skla­du, odkud postup­ně popu­tu­jí rov­nou do rodin v tíži­vé život­ní situ­a­ci, se kte­rý­mi v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by a dal­ších pro­jek­tů na pod­po­ru rodin dlou­ho­do­bě Respon­deo pra­cu­je a pra­vi­del­ně je navště­vu­je pří­mo v domác­nos­tech.