Potravinové sbírky se zúčastnila také ředitelka organizace Alene Líbalová a metodička Veronika Pačesová

Na zákla­dě zvy­šu­jí­cí se potře­by pomá­hat v rodi­nách i s posky­to­vá­ním základ­ních potra­vin jsme vyu­ži­li mož­nos­ti ode­bí­rat potra­vi­ny pří­mo z Potra­vi­no­vé ban­ky v Pra­ze.

Po uza­vře­ní smlou­vy s Potra­vi­no­vou ban­kou a uhr­za­ní roč­ní­ho poplat­ku jsme pro naše kli­en­ty dne 11. Čer­ven­ce 2019 vyzved­li prv­ní potra­vi­ny. Vět­ši­nu z nich jsme roz­vez­li do potřeb­ných rodin v Meče­ří­ží, Hor­ním Sliv­ně a Bezně. Jed­na­lo se o 42 kg bale­ných potra­vin, ovo­ce a zele­ni­ny a 6 kg dro­ge­rie.

Kro­mě toho jsme se zúčast­ni­li celo­re­pub­li­ko­vé akce potra­vi­no­vé sbír­ky, kte­rá se kona­la v sobo­tu 23. lis­to­pa­du 2019. V obchod­ním řetěz­ci Bil­la v Mla­dé Bolesla­vi se nám poda­ři­lo vybrat 450 kg potra­vin a 60 kg dro­ge­rie. Děku­je­me!