Při roz­vo­do­vých říze­ních a ve spo­rech o děti se občas obje­vu­jí různá nař­če­ní. Bohu­žel se mnoh­dy uká­že, že se jed­ná o kři­vá obvi­ně­ní, kte­rá ovšem obvi­ně­ným rodi­čům způ­so­bí znač­né pro­blémy a dušev­ní útra­py. Stá­va­jí se obět­mi trest­ných činů, kte­rým porad­na Respon­dea pomá­há zori­en­to­vat se v trest­ním říze­ní a jejich prá­vech.

„Řeši­li jsme pří­pad kli­en­ta v roz­vo­do­vém říze­ní, v rám­ci něhož si on i jeho man­žel­ka poda­li na soud kaž­dý sám za sebe návrh na urče­ní péče o dítě a výživ­né­ho. Mají spo­lu dvě děti, dce­ru 12 let a syna 8 let. Domlu­vit se na stří­da­vé péči se jeho man­žel­ka odmít­la,“ popi­su­je vedou­cí porad­ny pro obě­ti trest­ných činů Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá. Bohu­žel se situ­a­ce vyost­ři­la nato­lik, že man­žel­ka své­ho muže obvi­ni­la, že sexu­ál­ně zne­u­ží­vá jejich dce­ru a nepři­mě­ře­ně tres­tá syna.

S rodi­nou pra­co­val orgán soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí, kte­rý vysle­chl děti i muže, ten ovšem obvi­ně­ní strikt­ně odmí­tl, popřel jej i při výsle­chu na poli­cii. „Kli­ent se na nás obrá­til, pro­to­že měl pocit, že se stal obě­tí pod­vo­du, nevě­děl, co dělat, bál se, že při­jde o děti,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá. Nako­nec mu obvi­ně­ní nepro­ká­za­li a říze­ní bylo zasta­ve­no.

V porad­ně s kli­en­tem pro­bra­li, jaké má dále mož­nos­ti. „Může na oso­bu, kte­rá ho neprav­di­vě obvi­ni­la ze sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní, podat trest­ní ozná­me­ní pro trest­ný čin kři­vé­ho obvi­ně­ní. Této oso­bě pak hro­zí i trest odně­tí svo­bo­dy. Exis­tu­je již boha­tá soud­ní judi­ka­tu­ra ve věcech kři­vé­ho obvi­ně­ní ze sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní,“ uvá­dí vedou­cí porad­ny a dodá­vá, že je mož­né domá­hat se nejen morál­ní satis­fak­ce jako omlu­vy, ale napří­klad také peně­ži­té­ho zados­tiu­či­ně­ní za dušev­ní útra­py způ­so­be­né kři­vým obvi­ně­ním.

„Do obvi­ně­ní je bohu­žel čas­to zata­že­no i samot­né dítě, pro­to­že jeden z part­ne­rů se sna­ží toho dru­hé­ho ze živo­ta spo­leč­né­ho dítě­te úpl­ně odstra­nit a zís­kat výho­du pro říze­ní o úpra­vu péče o dítě. Samot­né vyšet­řo­vá­ní a při­ja­tá opat­ře­ní zabrá­ní rodi­či se s dítě­tem po něja­kou dobu vidět. K tomu by měl soud při roz­ho­do­vá­ní o úpra­vě péče o dítě při­hlí­žet,“ upo­zor­ňu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá. To, že se jeden z rodi­čů vše­mi pro­střed­ky sna­ží, aby byl dru­hý rodič od dítě­te oddě­len a dokon­ce byl pova­žo­ván za oso­bu nebez­peč­nou, doka­zu­je, že ten­to rodič nemá sna­hu pod­po­ro­vat pozi­tiv­ní vzta­hy mezi dítě­tem a dru­hým rodi­čem, komu­ni­ko­vat a podí­let se na péči o potom­ka.

 

Porad­na na pod­po­ru obě­tí trest­ných činů pomá­há kli­en­tům při sesta­vo­vá­ní doku­men­tů a návrhů, při uplat­ňo­vá­ní jejich práv a zájmů, zpro­střed­ko­vá­vá nava­zu­jí­cí služ­by, dopro­vá­zí je a asis­tu­je při jed­ná­ních s úřa­dy, léka­ři, insti­tu­ce­mi a spo­lu­pra­cu­je s dal­ší­mi úřa­dy a insti­tu­ce­mi. Pro­jekt je rea­li­zo­ván za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti ČR.

Po před­cho­zím objed­ná­ní na tele­fon­ním čís­le 731 588 632 nebo mai­lu poradna@respondeo.cz je mož­né sejít se s pra­cov­ní­kem porad­ny na poboč­ce v Nym­bur­ce, Mla­dé Bolesla­vi a Bran­dý­se nad Labem.