S ros­tou­cí­mi cena­mi ener­gií a zdra­žo­vá­ním základ­ních potra­vin je dnes obzvláš­tě důle­ži­té, aby rodi­če samo­ži­vi­te­lé dostá­va­li včas a v plné výši výživ­né. Pokud v měsíč­ním rodin­ném roz­počtu chy­bí, stá­vá se, že rodi­ně nevy­sta­čí pení­ze ani na jíd­lo. Občan­ská porad­na Respon­deo půso­bí­cí v celé východ­ní čás­ti Stře­do­čes­ké­ho kra­je pro­to v posled­ní době ve zvý­še­né míře řeší prá­vě tuto pro­ble­ma­ti­ku.

Více než čty­ři měsí­ce trva­jí­cí nepl­ně­ní vyži­vo­va­cí povin­nos­ti může být kva­li­fi­ko­vá­no jako trest­ný čin zane­dbá­ní povin­né výži­vy. Rodič pak má prá­vo podat trest­ní ozná­me­ní na poli­cii, což může vyús­tit až v odsou­ze­ní nepla­ti­če a také povin­nost výživ­né dopla­tit. „V Respon­deu pomů­že­me kli­en­tům s trest­ním ozná­me­ním a vysvět­lí­me jim dal­ší postup,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí občan­ské porad­ny Respon­dea, kte­ré mimo jiné nabí­zí pora­den­skou služ­bu pro obě­ti trest­ných činů finanč­ně pod­po­ro­va­nou minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti.

Dal­ší vari­an­tou v této situ­a­ci je podat na povin­né­ho návrh na exe­ku­ci a nechat exe­ku­to­ra jed­nat – ten může nepla­ti­či zablo­ko­vat účet, naří­dit sráž­ky ze mzdy či zaba­vit maje­tek. „Může mu ale také nechat zaba­vit řidič­ské opráv­ně­ní, což se uka­zu­je jako vel­mi účin­né opat­ře­ní,“ dopl­ňu­je Hed­vi­ka. Pokud je naří­ze­ná exe­ku­ce, může rodič také požá­dat na úřa­du prá­ce o při­zná­ní „náhrad­ní­ho výživ­né­ho“, kte­ré může dostá­vat až po dobu dvou let.

„Obvykle se na nás kvů­li výživ­né­mu obra­ce­jí mat­ky samo­ži­vi­tel­ky, ale výjim­kou nejsou ani otco­vé. Pro­be­re­me spo­leč­ně na kon­zul­ta­ci všech­ny mož­nos­ti a pří­pad­ně, pokud kli­ent potře­bu­je, mu pomá­há­me už s kon­krét­ním řeše­ním. Podá­ní trest­ní­ho ozná­me­ní nebo návr­hu na exe­ku­ci vzbu­zu­je oba­vy, ale není tře­ba se bát, s pod­po­rou se to dá zvlád­nout,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Rov­něž ale podo­tý­ká, že do nároč­né situ­a­ce se dostá­va­jí sami plát­ci výživ­né­ho, zpra­vi­dla otco­vé vyži­vo­va­ných dětí. „I oni při dneš­ních cenách mají pro­blém obsta­rat kaž­dý měsíc celou část­ku,“ dodá­vá Hed­vi­ka. Také oni se mohou na občan­skou porad­nu Respon­deo obrá­tit s žádos­tí o pomoc.

 

Porad­na na pod­po­ru obě­tí trest­ných činů pomá­há kli­en­tům při sesta­vo­vá­ní doku­men­tů a návrhů, při uplat­ňo­vá­ní jejich práv a zájmů, zpro­střed­ko­vá­vá nava­zu­jí­cí služ­by, dopro­vá­zí je a asis­tu­je při jed­ná­ních s úřa­dy, léka­ři, insti­tu­ce­mi a spo­lu­pra­cu­je s dal­ší­mi úřa­dy a insti­tu­ce­mi. Pro­jekt je rea­li­zo­ván za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti ČR.

Po před­cho­zím objed­ná­ní na tele­fon­ním čís­le 731 588 632 nebo mai­lu poradna@respondeo.cz je mož­né sejít se s pra­cov­ní­kem porad­ny na někte­ré z pobo­ček. Více na www.respondeo.cz.